Bouwbesluit Online 2012


5.13. Besluit van 10 maart 2006, houdende wijziging van het Bouwbesluit 2003 (wijzigingen in verband met de implementatie van de richtlijn tunnelveiligheid)

Het wijzigingsbesluit is voorbereid met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Konink-rijksrelaties (BZK) en met het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Voorts is het ontwerp-besluit besproken in het Interdepartementaal Overleg Bouwregelgeving (IOB), de Juridisch Technische Commissie (JTC) en het Overlegplatform Bouwregelgeving (OPB).

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties