Bouwbesluit Online 2012


Bijlage I behorende bij artikel 1.2

NEN 1006 + A1:2018 Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties
NEN 1006 1981 Algemene voorschriften voor drinkwaterinstallaties (AVWI – 1981), inclusief correctieblad C1:1990 (bestaande bouw)
NEN 1010:2015 Elektrische installaties voor laagspanning. Nederlandse implementatie van de HD-IEC 60364-reeks, inclusief correctieblad C2:2016
NEN 1010 1962 Veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties (Installatievoorschriften I) (bestaande bouw)
V 1041 1942 Leidraad voor den aanleg en een veilig bedrijf van electrische sterkstroominstallaties in fabrieken en werkplaatsen (Fabrieksvoorschriften) – Deel II – Hooge spanning (bestaande bouw)
NEN 1068 2012 Thermische isolatie van gebouwen - Rekenmethoden, inclusief correctieblad C1:2014 (bij toepassing van artikel 3.6 geldt correctieblad C2:2016 in plaats van C1: 2014)
NEN 1078:2018 Voorziening voor gas met een werkdruk tot en met 500 mbar - Prestatie-eisen - Nieuwbouw
NEN 1087 2001 Ventilatie van gebouwen – Bepalingsmethoden voor nieuwbouw
NEN 1413 2011 Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op bouwkundige tekeningen en in schema’s, inclusief wijzigingsblad A1:2013
NEN 1594:2006 + C2:2015 Droge blusleidingen in en aan gebouwen
NEN 1594 1991 Droge blusleidingen in en aan gebouwen, inclusief wijzigingsblad A1:1997 (bestaande bouw)
NEN 1775 1991 Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van vloeren, inclusief wijzigingsblad A1:1997 (bestaande bouw)
NEN 2057 2011 Daglichtopeningen van gebouwen – Bepaling van de equivalente daglichtoppervlakte van een ruimte, inclusief correctieblad C1:2011
NEN 2057 2001 Daglichtopeningen van gebouwen – Bepaling van de equivalente daglichtoppervlakte van een ruimte, inclusief correctieblad C1:2003 (bestaande bouw)
NEN 2078 1987 Voorschriften voor aardgasinstallaties GAVO 1987 – Deel 2: Aanvullende voorschriften voor grotere bijzondere installaties (bestaande bouw)
NEN 2535:2017 Brandveiligheid van gebouwen - Brandmeldinstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen
NEN 2535 1996 Brandveiligheid van gebouwen – Brandmeldinstallaties – Systeem- en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen (bestaande bouw)
NEN 2555 2008 Brandveiligheid van gebouwen – Rookmelders voor woonfuncties
NEN 2555 2002 Brandveiligheid van gebouwen – Rookmelders voor woonfuncties, inclusief wijzigingsblad A1:2006 (bestaande bouw)
NEN 2559:2001 Onderhoud van draagbare blustoestellen, inclusief wijzigingsblad A4:2017
NEN 2575-1:2012 Brandveiligheid van gebouwen – Ontruimingsalarminstallaties – Systeem- en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen – Deel 1: Algemeen
NEN 2575-2:2012 Brandveiligheid van gebouwen – Ontruimingsalarminstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen - Deel 2: Luidalarm -Ontruimingsalarminstallatie type A, inclusief wijzigingsblad A1:2018
NEN 2575-3:2012 Brandveiligheid van gebouwen - Ontruimingsalarminstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen - Deel 3: Luidalarm - Ontruimingsalarminstallatie van type B inclusief wijzigingsblad A2:2018
NEN 2575-4:2013 Brandveiligheid van gebouwen – Ontruimingsalarminstallaties – Systeem- en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen – Deel 4: Stilalarminstallatie, draadloos
NEN 2575-5:2012 Brandveiligheid van gebouwen – Ontruimingsalarminstallaties – Systeem- en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen – Deel 5: Stilalarminstallatie met attentiepanelen
NEN 2575 2000 Brandveiligheid van gebouwen – Ontruimingsinstallaties – Systeem- en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen (bestaande bouw)
NEN 2580 2007 Oppervlakten en inhouden van gebouwen – Termen, definities en bepalingsmethoden, inclusief correctieblad C1:2008
NEN 2608:2014 Vlakglas voor gebouwen – Eisen en bepalingsmethode
NEN 2654-1:2018 Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties, Deel 1: Brandmeldinstallaties
NEN 2654-2 2018 Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties, Deel 2: Ontruimingsalarminstallaties
NEN 2686 1988 Luchtdoorlatendheid van gebouwen – Meetmethode, inclusief wijzigingsblad A2:2008
NEN 2690 1991 Luchtdoorlatendheid van gebouwen – Meetmethode voor de specifieke luchtvolumestroom tussen kruipruimte en woning, inclusief wijzigingsblad A2:2008
NEN 2757-1 2011 Bepalingsmethoden van de geschiktheid van systemen voor de afvoer van rookgas van gebouwgebonden installaties – Deel 1: Installaties met een belasting kleiner dan of gelijk aan 130 kW op bovenwaarde
NEN 2757-2 2006 Afvoer van rook van gebouwgebonden verbrandingsinstallaties met een belasting groter dan 130 kW op bovenwaarde – Bepalingsmethoden geschiktheid afvoersystemen
NEN 2768:2016 Meterruimten en bijbehorende voorzieningen in een woonfunctie
NEN 2778:2015 Vochtwering in gebouwen
NEN 2991:2015 Lucht – Bepaling van de asbestconcentraties in de binnenlucht en risicobeoordeling in en rondom bouwwerken, constructies of objecten waarbij asbesthoudende materialen zijn verwerkt
NEN 3011 2015 Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte
NEN 3011:2004 Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte, inclusief correctieblad C1:2007 (bestaande bouw)
NEN 3028 2011 Eisen voor verbrandingsinstallaties
NEN 3215+C1+A1:2018 Gebouwriolering en buitenriolering binnen de perceelgrenzen - Bepalingsmethoden voor de afvoercapaciteit, water- en luchtdichtheid en afstand van dakuitmondingen
NEN 3215 2007 Binnenriolering – Eisen en bepalingsmethoden (bestaande bouw)
NEN 5077 2006+C3:2012 Geluidwering in gebouwen – Bepalingsmethoden voor de grootheden geluidwering van uitwendige scheidingsconstructies, luchtgeluidisolatie, contactgeluidisolatie, geluidniveaus veroorzaakt door installaties en nagalmtijd
NEN 5087:2013 Inbraakveiligheid van woningen – Bereikbaarheid van dak- en gevelelementen: deuren, ramen en kozijnen, inclusief wijzigingsblad A1:2016
NEN 5096 2012 Inbraakwerendheid – Dak- of gevelelementen met deuren, ramen, luiken en vaste vullingen – Eisen, classificatie en beproevingsmethoden, incl. wijzigingsblad A1:2015
NEN 6061 1991 Bepaling van de weerstand tegen het ontstaan van brand bij stookplaatsen, inclusief wijzigingsblad A3:2012
NEN 6062 2017 BBepaling van de brandveiligheid van rookgasafvoervoorzieningen - Algemeen
NEN 6063 2008 Bepaling van het brandgevaarlijk zijn van daken
NEN 6064 1991 Bepaling van de onbrandbaarheid van bouwmaterialen, inclusief wijzigingsblad A2:2001 (bestaande bouw)
NEN 6065 1991 Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van bouwmateriaal(combinaties), inclusief wijzigingsblad A1:1997 (bestaande bouw)
NEN 6066 1991 Bepaling van de rookproductie bij brand van bouwmateriaal(combinaties), inclusief wijzigingsblad A1:1997 (bestaande bouw)
NEN 6068 2016 + C1 2016 Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten
NEN 6069+A1+C1:2019 Beproeving en klassering van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten
NEN 6075+C1 2012 Bepaling van de weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimten
NEN 6088 2002 Brandveiligheid van gebouwen – Vluchtwegaanduiding – Eigenschappen en bepalingsmethoden
NEN 6090:2017 Bepaling van de vuurbelasting
NEN 6707 2011 Bevestiging van dakbedekkingen – Eisen en bepalingsmethoden
NEN 7120+C2 2012 Energieprestatie van gebouwen - Bepalingsmethode, inclusief correctiebladen C3 2013, C4 2014, C5:2014, wijzigingsblad A1:2017 voor wat betreft de hierin opgenomen wijzigingen van bijlage E en het correctieblad A1:2017/C1:2017 voor wat betreft de hierin opgenomen wijzigingen van bijlage E (alleen bij toepassing van artikel 3.6 gelden het volledige wijzigingsblad A1:2017 en correctieblad A1:2017/C1:2017)
NEN 8062 2011 Brandveiligheid van gebouwen – Methode voor het beoordelen van de brandveiligheid van rookgasafvoervoorzieningen van bestaande gebouwen (bestaande bouw)
NEN 8078+A1:2018 Voorziening voor gas met een werkdruk tot en met 500 mbar - Prestatie-eisen - Bestaande bouw (bestaande bouw)
NEN 8087 2001 Ventilatie van gebouwen – Bepalingsmethoden voor bestaande gebouwen (bestaande bouw)
NEN 8700 2011 Beoordeling constructieve veiligheid van een bestaand bouwwerk bij verbouw en afkeuren – Grondslagen (bestaande bouw en verbouw)
NEN 8701 2011 Beoordeling van de constructieve veiligheid van een bestaand bouwwerk bij verbouw en afkeuren – Belastingen
NEN 8757 2005 Afvoer van rook van verbrandingstoestellen in gebouwen – Bepalingsmethoden voor bestaande bouw
NEN-EN 179 2008 Hang- en sluitwerk – Sluitingen voor nooduitgangen met een deurkruk of een drukplaat, voor gebruik bij vluchtroutes – Eisen en beproevingsmethoden
NEN-EN 1125 2008 Hang- en sluitwerk – Panieksluitingen voor vluchtdeuren met een horizontale bedieningsstang voor het gebruik bij vluchtroutes – Eisen en beproevingsmethoden
NEN-EN 1838 2013 Toegepaste verlichtingstechniek – Noodverlichting
NEN-EN 1838 1999 Toegepaste verlichtingstechniek – Noodverlichting (bestaande bouw en bij toepassing van artikel 6.24, tweede lid, van het besluit ook voor te bouwen bouwwerken)
NEN-EN 12354-6 2004 Geluidwering in gebouwen – Berekening van de akoestische eigenschappen van gebouwen met de eigenschappen van bouwelementen – Deel 6: Geluidabsorptie in gesloten ruimten
NEN-EN 13501-1 2007+A1 2009 Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen – Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag
NEN-EN 15001-1 2009 Gasinfrastructuur - Gasinstallatieleidingen met bedrijfsdrukken groter dan 0,5 bar voor industriële en groter dan 5 bar voor industriële en niet-industriële gasinstallaties - Deel 1: Gedetailleerde functionele eisen voor ontwerp, materialen, constructie, inspectie en beproeving
NEN-EN 50522: 2010 Aarding van hoogspanningsinstallaties van meer dan 1 kV wisselspanning
NEN-EN-IEC 61936-1+C1:2012 Sterkstroominstallaties met meer dan 1 kV wisselspanning – Deel 1: Algemene bepalingen, inclusief Correctiebladen C11:2011, C12:2013, C13:2013 en wijzigingsblad A1:2014
NEN-EN-ISO 16000-2 2006 Binnenlucht - Deel 2: Monsternemingsstrategie voor formaldehyde
NVN 7125 2011 Energieprestatienorm voor maatregelen op gebiedsniveau (EMG) – Bepalingsmethode (bij toepassing van artikel 3.6 geldt NEN 7125: 2017 in plaats van NVN 7125 2011)