Bouwbesluit Online 2012

Artikel 1.6

Lid 1.

De minister kan aan een aanwijzing van technische beoordelingsinstanties als bedoeld in artikel 1.4, eerste lid, en van aangemelde instanties als bedoeld in artikel 1.5, eerste lid, voorschriften verbinden.

Lid 2.

De instelling, bedoeld in artikel 1.4, eerste lid, en de aanmeldende autoriteit informeren de minister onverwijld indien zij van oordeel zijn dat een technische beoordelingsinstantie of een aangemelde instantie de aan de aanwijzing verbonden voorschriften niet naleeft of niet meer aan de voorwaarden voor die aanwijzing voldoet.

Lid 3.

Na een melding als bedoeld in het tweede lid kan de minister een aanwijzing intrekken.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties