Bouwbesluit Online 2012


§ 2.9.1. Nieuwbouw

Artikel 2.66. Aansturingsartikel

1.

Een te bouwen bouwwerk is zodanig dat brand en rook zich niet snel kunnen ontwikkelen.

2.

Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 2.66 voorschriften zijn aangewezen, wordt voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing van die voorschriften en de krachtens die bepalingen gegeven voorschriften.

Artikel 2.67. Binnenoppervlak

1.

Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de binnenlucht voldoet aan de in tabel 2.66 aangegeven brandklasse en aan rookklasse s2, beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1.

2.

In afwijking van het eerste lid, geldt de eis aan de rookklasse uitsluitend bij een beschermde vluchtroute.

Artikel 2.68. Buitenoppervlak

1.

Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de buitenlucht voldoet aan de in tabel 2.66 aangegeven brandklasse, bepaald volgens NEN-EN 13501-1.

2.

Het deel van een zijde van een constructieonderdeel dat grenst aan de buitenlucht en hoger ligt dan 13 m, voldoet aan brandklasse B, bepaald volgens NEN-EN 13501-1.

3.

Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de buitenlucht, van een bouwwerk waarvan een voor personen bestemde vloer ten minste 5 m boven het meetniveau ligt, voldoet vanaf het aansluitende terrein tot een hoogte van ten minste 2,5 m aan brandklasse B, bepaald volgens NEN-EN 13501-1.

4.

Het eerste tot en met derde lid zijn niet van toepassing op de bovenzijde van een dak.

5.

In afwijking van het eerste tot en met derde lid voldoet een deur, een raam, een kozijn en een daaraan gelijk te stellen constructieonderdeel aan brandklasse D, bepaald volgens NEN-EN 13501-1.

Artikel 2.69. Beloopbaar vlak

Tabel bij artikel 2.69
Tabel bij artikel 2.69
gebruiksfunctie
leden van toepassing
grenswaarden
artikel
lid
[brandklasse]
1
Woonfunctie
a
in een woongebouw
Cfl
Cfl
Dfl
b
voor zorg met een g.o. > 500 m2
Cfl
Cfl
Dfl
c
andere woonfunctie
Cfl
Dfl
Dfl
2
Bijeenkomstfunctie
a
voor kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar
Cfl
Dfl
Dfl
b
andere bijeenkomstfunctie
Cfl
Dfl
Dfl
3
Celfunctie
Cfl
Cfl
Cfl
4
Gezondheidszorgfunctie
a
met bedgebied
Cfl
Dfl
Dfl
b
andere gezondheidszorgfunctie
Cfl
Dfl
Dfl
5
Industriefunctie
a
lichte industriefunctie voor bedrijfsmatig houden van dieren
Cfl
Dfl
Dfl
b
andere industriefunctie
Cfl
Dfl
Dfl
6
Kantoorfunctie
Cfl
Dfl
Dfl
7
Logiesfunctie
Cfl
Dfl
Dfl
8
Onderwijsfunctie
Cfl
Dfl
Dfl
9
Sportfunctie
Cfl
Dfl
Dfl
10
Winkelfunctie
Cfl
Dfl
Dfl
11
Overige gebruiksfunctie
Cfl
Dfl
Dfl
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde
a
tunnel of tunnelvormig bouwwerk voor verkeer
Cfl
Dfl
Dfl
b
ander bouwwerk geen gebouw zijnde
Cfl
Dfl
Dfl

1.

In afwijking van artikel 2.67 geldt voor de bovenzijde van een vloer, een trap en een hellingbaan die grenst aan de binnenlucht rookklasse s1fl en de in tabel 2.66 aangegeven brandklasse, beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1.

2.

In afwijking van artikel 2.68 geldt voor een bovenzijde van een vloer, een trap en een hellingbaan die grenst aan de buitenlucht de in tabel 2.66 aangegeven brandklasse, bepaald volgens NEN-EN 13501-1.

Artikel 2.69a. Elektrische leidingen en pijpisolatie

1.

In afwijking van artikel 2.67 geldt voor een elektrische leiding die grenst aan de binnenlucht:

 1. a.

  in extra beschermde vluchtroutes rookklasse s1(ca) en in overige ruimten rookklasse s2(ca), beide bepaald volgens NEN-EN 13501-6; en

 2. b.

  de in tabel 2.66 aangegeven brandklasse, bepaald volgens NEN-EN 13501-6.

2.

In afwijking van artikel 2.67 geldt voor pijpisolatie die grenst aan de binnenlucht:

 1. a.

  in extra beschermde vluchtroutes rookklasse s1(L) en in overige ruimten rookklasse s2(L)), beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1; en

 2. b.

  de in tabel 2.66 aangegeven brandklasse, bepaald volgens NEN-EN 13501-1.

3.

In afwijking van artikel 2.68 geldt voor een elektrische leiding die grenst aan de buitenlucht de in tabel 2.66 aangegeven brandklasse, bepaald volgens NEN-EN 13501-6.

4.

In afwijking van artikel 2.68 geldt voor pijpisolatie die grenst aan de buitenlucht de in tabel 2.66 aangegeven brandklasse, bepaald volgens NEN-EN 13501-1.

Artikel 2.70. Vrijgesteld

1.

Op ten hoogste 5% van de totale oppervlakte van de constructieonderdelen van elke afzonderlijke ruimte, waarvoor volgens de artikelen 2.67 tot en met 2.69a een eis geldt, is die eis niet van toepassing.

2.

Onverminderd het eerste lid is op ten hoogste 10% van de totale oppervlakte van de constructieonderdelen van elke afzonderlijke ruimte waardoor geen beschermde vluchtroute voert, de artikelen 2.67 en 2.69a, eerste en tweede lid, voor wat betreft rookklasse S2, niet van toepassing.

3.

Voor bouwwerken geen gebouw zijnde is op ten hoogste 5% van de totale oppervlakte van de constructieonderdelen, waarvoor volgens de artikelen 2.67 tot en met 2.69a een eis geldt, die eis niet van toepassing.

Artikel 2.71. Dakoppervlak

1.

De bovenzijde van een dak van een bouwwerk is, bepaald volgens NEN 6063, niet brandgevaarlijk. Dit geldt niet indien het bouwwerk geen voor personen bestemde vloer heeft die hoger ligt dan 5 m boven het meetniveau, en de brandgevaarlijke delen van het dak ten minste 15 m vanaf de perceelsgrens liggen. Indien het perceel waarop het bouwwerk ligt, grenst aan een openbare weg, openbaar water, openbaar groen, of een perceel dat niet is bestemd voor bebouwing of voor een speeltuin, een kampeerterrein of opslag van brandgevaarlijke stoffen of van brandbare niet milieugevaarlijke stoffen wordt die afstand aangehouden tot het hart van de weg, dat water, dat groen of dat perceel.

2.

Het eerste lid geldt niet voor een bouwwerk met een gebruiksoppervlakte van ten hoogste 50 m².

Artikel 2.72. Constructieonderdeel

Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gesteld ter beperking van het ontwikkelen van brand en rook in een constructieonderdeel.

Artikel 2.73. Verbouw

1.

Op het geheel of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk zijn de artikelen 2.67,2.68, eerste, tweede, vierde en vijfde lid, 2.69, 2.69a en 2.71 van overeenkomstige toepassing, waarbij in plaats van het in die artikelen aangegeven niveau van eisen wordt uitgegaan van het rechtens verkregen niveau.

2.

In afwijking van het eerste lid wordt bij het geheel of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of vergroten van een bouwwerk bij toepassing van de artikelen 2.67, eerste lid, en 2.69a, eerste en tweede lid, niet uitgegaan van het rechtens verkregen niveau.

Artikel 2.74. Tijdelijke bouw

Op het bouwen van een tijdelijk bouwwerk zijn de artikelen 2.68, derde lid, en 2.71 van toepassing.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties