Bouwbesluit Online 2012


Integrale nota van toelichting Bouwbesluit 2012

Publicatiedatum: 01 januari 2021

Gebaseerd op Stb 2011, 416 en Stb. 2011, 676, en laatstelijk gewijzigd bij Besluit van 8 december 2020 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, met uitzondering van onderdeel E, van het Besluit van 13 december 2019, houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 en van enkele andere besluiten inzake bijna energie-neutrale nieuwbouw (Stb. 2019, 501), de artikelen I, onderdeel B, en II van het Besluit van 4 maart 2020, houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 en van enkele andere besluiten inzake de implementatie van de tweede herziening van de richtlijn energieprestatie gebouwen (Stb. 2020, 84) en de artikelen I, II, onderdelen A en C, III, onderdelen A, C en D, IV en VI van het Besluit van 4 november 2020 tot wijziging van diverse besluiten in verband met de aanpassing van de methodiek voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen en de inijking van energielabels (Stb. 2020, 454)

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties