Bouwbesluit Online 2012


Woningwet

Publicatiedatum: 01 mei 2022

Wet van 29 augustus 1991 tot herziening van de Woningwet inclusief wijzigingen Wet van 20 maart 2015, houdende herziening van de regels over toegelaten instellingen en instelling van een Financiële Autoriteit woningcorporaties (Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting) (Stb. 2015, 145) ,Wet van 20 maart 2015 tot wijziging van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (Stb. 2015, 146) ,Wet van 12 juli 2012 tot wijziging van de Wet op de rechterlijke indeling, de Wet op de rechterlijke organisatie en diverse andere wetten in verband met de vermindering van het aantal arrondissementen en ressorten (Wet herziening gerechtelijke kaart) (Stb. 2012, 313) in werking getreden op 1 juli 2015

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties