Bouwbesluit Online 2012


Slotformulier en ondertekening

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

's-Gravenhage, 7 augustus 2001,
Beatrix

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. W. Remkes

Uitgegeven de achttiende september 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties