Bouwbesluit Online 2012


6.11 Besluit van 17 december 2004, houdende wijziging van het Bouwbesluit 2003 (wijzigingen in verband met het opnemen van de subgebruiksfunctie kinderopvang, het dereguleren van de onderwijsfunctie en enkele andere wijzigingen van het Bouwbesluit 2003), Stb. 2005, 1

Het ontwerp-besluit is getoetst op de effecten op de administratieve lasten. Een concept-tekst van dit besluit is voorgelegd aan het Adviescollege toetsing administratieve lasten (Actal). Het college heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen omdat het college niet verwacht dat dit besluit zal leiden tot een structurele toename van administratieve lasten voor het bedrijfsleven. In bepaalde gevallen zal sprake kunnen zijn van een geringe daling van de administratieve lasten, in het algemeen zal het effect echter nihil zijn. Het college heeft tevens meegewogen dat het voornemen bestaat deze wijziging gepaard te laten gaan met de nodige voorlichtingsactiviteiten. Een en ander zal er toe kunnen leiden dat de veranderingen relatief snel eigen kunnen worden gemaakt door onder meer bouwbedrijfsleven en gemeenten. De eenmalige kosten die verband houden met het kennisnemen van deze wijzigingen zijn indicatief becijferd op € 1,6 mln.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties