Bouwbesluit Online 2012


6.6. Besluit tot wijziging van het Bouwbesluit (inbraakwerend hang- en sluitwerk)

1.Voor welke categorieën bedrijven heeft de ontwerp-regeling bedrijfseffecten?

Het onderhavige besluit is van belang voor de volgende categorieën uit het bedrijfsleven:

 • opdrachtgevers: woningcorporaties, bouwondernemers, projectontwikkelaars en beleggers;
 • ontwerpend bouwbedrijf: architecten en raadgevende ingenieurs;
 • uitvoerend bouwbedrijf: aannemers, beveiligingsbedrijven;
 • fabrikanten van gevelelementen en van hang- en sluitwerk;
 • groothandels in hang- en sluitwerk;
 • schadeverzekeringsmaatschappijen.
2.Hoeveel bedrijven worden daadwerkelijk met de ontwerp-regeling geconfronteerd?
 • Architecten- en technische ontwerp en adviesbureaus circa 9.500
 • aannemers inclusief beveiligingsbedrijven circa 25.000
 • fabrikanten van gevelelementen en van hang- en sluitwerk circa 400
 • groothandels in hang-en sluitwerk circa 110
 • schadeverzekeringsmaatschappijen circa 150.
3.Wat zijn voor de betrokken bedrijven de meest waarschijnlijke aard en omvang van de kosten en baten?
a.het structurele dan wel eenmalige karakter van de effecten

De invoering van dit besluit zal voor het bouwbedrijf, omdat er ook op dit moment al in veel gevallen aan de voorgeschreven kwaliteitsklasse wordt voldaan, slechts beperkte effecten hebben. In principe kan door alle betrokken partijen worden volstaan met een korte bijscholing. Onder verwijzing naar paragraaf 2 wordt opgemerkt dat er bij de voorgenomen wijziging van het Bouwbesluit in principe geen sprake zal zijn van structurele kostenconsequenties.

b.de onderverdeling tussen financiële en nalevingseffecten

Omdat de eisen met betrekking tot het hang- en sluitwerken de gevelelementen uniform als een minimumniveau gaan gelden, zal het effect op de naleving optimaal zijn en zal de onderlinge concurrentiepositie van bedrijven hier niet door beïnvloed worden. Voorts zal het verhogen van de kwaliteit leiden tot een grotere sociale veiligheid. Gegeven het feit dat het onderhavige besluit budgettair neutraal kan worden uitgevoerd, zullen er in principe geen wijzigingen optreden de financiële effecten voor de bouwpraktijk.

c.de onderbouwing en de onzekerheidsmarges van de kosten en de baten

Zie de antwoorden op de vragen a en b.

d.de gelijkmatigheid in de verdeling van de effecten tussen (categorieën) bedrijven

Er zijn slechts beperkte effecten omdat de op grond van het ontwerp-besluit voorgeschreven kwaliteit in de praktijk reeds in veel gevallen wordt gerealiseerd. Deze effecten zullen zich dan met name voor doen bij beveiligingsbedrijven en de fabrikanten van hang- en sluitwerk.

4.Welke doelgroep(en) worden met de effecten van de ontwerp-regelgeving geconfronteerd en wat is hun omvang?

Doelgroep van de ontwerp-regelgeving zijn de opdrachtgevers, waarbij in eerste instantie aan de opdrachtgevers in de sociale woningbouw wordt gedacht

5.Wat zijn de gevolgen van de ontwerp-regelgeving voor de handhavingsinzet en de handhavingsbehoefte?

Omdat de voorgenomen wijziging van het Bouwbesluit in de praktijk reeds veel wordt toegepast en er een groot maatschappelijk draagvlak is wordt verwacht dat er in de praktijk niet of nauwelijks gevolgen voor de handhavingsinzet en de handhavingsbehoefte zijn.

6.Welke organisaties zullen de ontwerp-regelgeving uitvoeren en wat is hun oordeel over de uitvoerbaarheid of de kosten van uitvoering?

De controle zal in de praktijk plaats vinden door Bouw- en Woningtoezicht. Er wordt niet verwacht dat deze wijziging van het Bouwbesluit tot problemen op het terrein van de uitvoerbaarheid of de kosten van uitvoering zal leiden.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties