Bouwbesluit Online 2012

§ 3.10.2. Bestaande bouw

Artikel 3.72. Aansturingsartikel

1.

Een bestaand bouwwerk is zodanig dat het binnendringen van ratten en muizen wordt tegengegaan.

2.

Voor zover voor een gebruiksfuncties in tabel 3.72 voorschriften zijn aangewezen, wordt voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing van die voorschriften.

3.

Het eerste lid is niet van toepassing op de gebruiksfuncties waarvoor in tabel 3.72 geen voorschrift is aangewezen.

Artikel 3.73. Openingen

1.

Een uitwendige scheidingsconstructie heeft geen openingen die breder zijn dan 0,01 m. Dit geldt niet voor een afsluitbare opening en een uitmonding van:

  1. a.

    een voorziening voor luchtverversing;

  2. b.

    een afvoervoorziening voor rookgas, en

  3. c.

    een ont- en beluchting van een afvoervoorziening voor huishoudelijk afvalwater en hemelwater.

2.

In afwijking van het eerste lid is een grotere opening toegestaan voor een nest of een vaste rust- of verblijfplaats voor bij of krachtens hoofdstuk 3 van de Wet natuurbescherming beschermde diersoorten.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties