Bouwbesluit Online 2012


Artikel 7.16. Restrisico veilig vluchten bij brand

Onverminderd het bij of krachtens dit besluit bepaalde is het verboden in, op, aan of nabij een bouwwerk voorwerpen of stoffen te plaatsen, te werpen of te hebben, handelingen te verrichten of na te laten, werktuigen, middelen of voorzieningen te gebruiken of niet te gebruiken of anderszins belemmeringen te veroorzaken waardoor:

  1. a.

    melding van, alarmering bij of bestrijding van brand wordt belemmerd;

  2. b.

    het gebruik van vluchtmogelijkheden bij brand wordt belemmerd, of

  3. c.

    het redden van personen of dieren bij brand wordt belemmerd.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties