Bouwbesluit Online 2012

Artikel 8.7 Veiligheidsplan

De op grond van de artikelen 8.2 tot en met 8.6 te treffen maatregelen worden op aanwijzing van het bevoegd gezag vastgelegd in een veiligheidsplan. Het plan bevat ter beoordeling door het bevoegd gezag:

 1. a.

  ten minste een tekening waaruit de bouw- of sloopplaatsinrichting blijkt met:

  1. de toegang tot de bouw- of sloopplaats inclusief begrenzing, afscheiding en afsluiting van de bouw- of sloopplaats;

  2. de ligging van het perceel waarop gebouwd of gesloopt wordt en de omliggende wegen en bouwwerken;

  3. de situering van het te bouwen of te slopen bouwwerk;

  4. de aan- en afvoerwegen;

  5. de laad-, los- en hijszones;

  6. de plaats van bouwketen;

  7. de in of op de bodem van het perceel aanwezige leidingen;

  8. de plaats van machines, werktuigen en ander hulpmaterieel en opslag van materialen;

  9. de bereikbaarheid van bluswater- en andere veiligheidsvoorzieningen;

 2. b.

  gegevens en bescheiden over de toe te passen bouw- of sloopmethodiek en de toe te passen materialen, materieel, hulp- en beveiligingsmiddelen bij de bouw- of sloopwerkzaamheden;

 3. c.

  indien een bouwput wordt gemaakt:

  1. de hoofdopzet van de verticale bouwputafscheiding en de bouwputbodem;

  2. de uitgangspunten voor een bemalingsplan;

  3. de uitgangspunten voor een monitoringsplan ter voorkoming van schade aan naburige bouwwerken;

 4. d.

  een rapport van een akoestisch onderzoek, indien aannemelijk is dat de dagwaarde vanwege het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden meer bedraagt of de maximale blootstellingsduur in dagen langer duurt dan de waarden, bedoeld in artikel 8.3, tweede en derde lid, of indien aannemelijk is dat niet wordt voldaan aan de beleidsregels als bedoeld in artikel 8.3, vierde lid;

 5. e.

  een rapport van een trillingenonderzoek, indien aannemelijk is dat het uitvoeren van de bouw- of sloopwerkzaamheden een grotere trillingssterkte veroorzaakt dan de trillingssterkte bedoeld in artikel 8.4, eerste lid.

 6. f.

  de naam en contactgegevens van diegene die het treffen van de maatregelen, bedoeld in artikel 8.2, coördineert.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties