Bouwbesluit Online 2012


3.2. Aanschrijving "uit anderen hoofde"

Naast de aanschrijving wegens strijd met het onderhavige besluit, kent artikel 14 van de herziene Woningwet ook de aanschrijving "uit anderen hoofde". Deze aanschrijving kan worden uitgevaardigd in een situatie waarin geen strijd bestaat met de voorschriften van het voorliggende besluit, maar waarin sprake is van gebreken die uit het oogpunt van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid of energiezuinigheid noodzakelijk dienen te worden opgeheven. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het optreden tegen gebruikte bouwmaterialen die nadien een te hoge dosis aan schadelijke gassen blijken af te geven, zoals het geval is geweest met formaldehyde. Voorts kan worden gedacht aan geluidwerende voorzieningen die in het kader van saneringsmaatregelen krachtens de Wet geluidhinder zijn aangebracht en die door omstandigheden teloor dreigen te gaan of zijn gegaan.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties