Bouwbesluit Online 2012


II. De doelstellingen van de regeling

4.Geef hetgeen met de ontwerp-regeling moet worden bereikt zo nauwkeurig mogelijk aan.

Het Bouwbesluit strekt tot uniformering en herformulering van de technische voorschriften omtrent te bouwen en bestaande bouwwerken. Aan de in de bouwpraktijk gerezen behoefte aan uniformiteit wordt tegemoetgekomen door de voorschriften die thans zijn verspreid over lokaal uiteenlopende verordeningen en verschillende algemene maatregelen van bestuur in één regeling op te nemen. Met de herformulering van de voorschriften in op functionele omschrijvingen berustende prestatie-eisen wordt nagestreefd de regellast voor de bouwparticipanten te verminderen en hun rechtszekerheid te vergroten, alsmede belemmeringen weg te nemen voor technologische innovaties.

5.Omschrijf de werkingssfeer van de ontwerp-regeling naar plaats, object en subject.

Het Bouwbesluit is in het gehele land van toepassing op het bouwen van bouwwerken en op de staat van bestaande bouwwerken. Onder bouwen wordt ingevolge de Woningwet mede verstaan het vernieuwen, veranderen of het vergroten van een bouwwerk. Het besluit richt zich primair tot degenen die het initiatief nemen tot bouwen, alsmede tot de eigenaren van bouwwerken. Naar object verschilt het van de huidige bouwverordeningen doordat het mede betrekking heeft op woonwagens en standplaatsen.

6.Geef, voor zover dit nog niet bij de beantwoording van vraag 2 naar voren kwam, aan in hoeverre de ontwerp-regeling wat betreft de doelstellingen en de werkingssfeer ervan samenhang of overlappingen vertoont met andere reeds bestaande of in voorbereiding zijnde regelingen.

Op grond van artikel 5 van de Woningwet zal het Bouwbesluit uit het oogpunt van uniformiteit van bouwvoorschriften in overeenstemming worden gebracht met op grond van andere wetten dan de Woningwet gegeven dan wel te geven technische voorschriften omtrent het bouwen van bouwwerken en omtrent bestaande bouwwerken waarmee het onderhavige besluit overlappingen vertoont of samenhangt. Hierbij kan worden gedacht aan de technische voorschriften met betrekking tot bijvoorbeeld scholen, ziekenhuizen, bejaardenoorden, fabrieken, werkplaatsen etc. Zodra het Bouwbesluit met bedoelde voorschriften in overeenstemming is gebracht, zullen die voorschriften onderwerp van toetsing van een aanvraag om bouwvergunning zijn. Hiermee wordt de duidelijkheid in de toedeling en afbakening van bestuurlijke bevoegdheden verhoogd. Immers, het is thans zo dat ten aanzien van veel onderwerpen eisen kunnen worden gesteld zowel op grond van de gemeentelijke bouwverordening als op grond van voorschriften die op rijksniveau ter zake zijn gegeven. Coördinatie van de op grond van de verschillende regelingen te stellen eisen in het kader van de beoordeling van een aanvraag om bouwvergunning vindt veelal niet plaats. Het komt dan ook voor dat na de voltooiing van de bouwwerkzaamheden door rijksinstanties alsnog aanvullende bouwtechnische eisen worden gesteld alvorens door die instanties toestemming wordt verleend tot het in gebruik nemen van het gebouw. Aan dit euvel zal een eind komen zodra in het Bouwbesluit de hierbedoelde voorschriften van algemene technische aard zijn opgenomen.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties