Bouwbesluit Online 2012

Artikel 1.16. Zorgplicht

1.

Een bij of krachtens de wet aanwezige installatie als bedoeld in hoofdstuk 6 van dit besluit:

  1. a.

    functioneert overeenkomstig de op die installatie van toepassing zijnde voorschriften;

  2. b.

    wordt adequaat beheerd, onderhouden en gecontroleerd, en

  3. c.

    wordt zodanig gebruikt dat geen gevaar voor de gezondheid of de veiligheid ontstaat dan wel voortduurt.

2.

Na het aanbrengen of wijzigen van een kabel-, leiding- of andere doorvoer in of door een scheidingsconstructie waarvoor op grond van dit besluit een eis met betrekking tot de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag of rookdoorgang geldt, wordt de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag of rookdoorgang op adequate wijze gecontroleerd.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties