Bouwbesluit Online 2012


Artikel 7.10. Restrisico brandgevaar en ontwikkeling van brand

Onverminderd het bij of krachtens dit besluit bepaalde is het verboden in, op, aan of nabij een bouwwerk voorwerpen of stoffen te plaatsen, te werpen of te hebben, handelingen te verrichten of na te laten, werktuigen, middelen of voorzieningen te gebruiken of niet te gebruiken of anderszins belemmeringen op te werpen of hinder te veroorzaken waardoor:

  1. a.

    brandgevaar wordt veroorzaakt, of

  2. b.

    bij brand een gevaarlijke situatie wordt veroorzaakt.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties