Bouwbesluit Online 2012


Artikel 9.4 Inwerkingtreding

Dit artikel regelt de inwerkingtreding van het onderhavige besluit. Het voornemen is de inwerkingtreding te bepalen op 1 januari 2012. Hiermee is rekening gehouden met het systeem van de vaste verandermomenten.

Wijziging [Stb. 2011, 676] van de inwerkingtredingsbepaling van het Bouwbesluit 2012 is nodig omdat op het moment van vaststelling van dit besluit duidelijk is dat de afdelingen 2.16, 5.2 en 6.12 en artikel 5.2 op een later moment dan de overige onderdelen van het Bouwbesluit 2012 in werking zullen treden. Daarom is in het eerste lid van artikel 9.4 bepaald dat het Bouwbesluit 2012 met uitzondering van de genoemde afdelingen en het genoemde artikel op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip in werking zal treden.

In het tweede lid is bepaald dat de inwerkingtreding van die afdelingen en dat artikel zal plaatsvinden op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor iedere afdeling of onderdeel daarvan verschillend kan worden vastgesteld. Met dit onderscheid in een eerste en tweede lid kan in andere regelgeving die gelijktijdig met het Bouwbesluit 2012 in werking moet treden op eenvoudige wijze naar het in het eerste lid van artikel 9.4 bedoelde moment worden verwezen.

Stb. 2020, 348 kent een bijzondere inwerkingstredingsregeling. Uit oogpunt van flexibiliteit is gekozen voor de mogelijkheid de verschillende onderdelen van het wijzigingsbesluit (Stb. 2020, 348) op verschillende momenten in werking te laten treden. Hiermee is rekening gehouden met het feit dat partijen, zoals CBI’s, schemabeheerders en (installatie)bedrijven, voldoende tijd moeten hebben om zich voor te bereiden op en te voldoen aan de wettelijke eisen. Beoogd is om de inwerkingtreding vanaf 1 oktober 2020 gefaseerd te laten plaatsvinden waarbij de volledige inwerkingtreding is voorzien voor 1 april 2022 (bij Stb. 2021, 555 doorgeschoven naar 1 januari 2023). Voordat de verbodsbepaling in werking kan treden, dienen betrokkenen te beschikken over daartoe verstrekte certificaten. Daartoe zullen allereerst de certificatieschema’s door de Minister van BZK moeten worden getoetst en aangewezen. Vervolgens zullen de certificeringsinstellingen kunnen worden aangewezen. Daarbij zal rekening worden gehouden met het feit dat certificeringsinstellingen niet meteen aan de voorwaarde van accreditatie kunnen voldoen. Ook deze voorwaarde zal later in werking treden. Zie hierover hoofdstuk 7 van het algemeen deel van de toelichting behorende bij dit wijzigingsbesluit.

Voetnoot:

 • Afdeling 6.12 en artikel 5.2 zijn per 1 juli 2012 in werking getreden.
 • Afdeling 5.2 is per 1 januari 2013 in werking getreden
 • Afdeling 2.16 is per 1 april 2015 in werking getreden (Stb. 2015, 92)

De volgende wijzigingen zijn inmiddels in werking getreden:

 • Besluit van 22 december 2011, houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende correcties en enkele vereenvoudigingen van het Bouwbesluit 2012, Stb.2012, 676, in werking getreden 1 april 2012;
 • Besluit van 14 september 2012 tot wijziging van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (agrarische activiteiten in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer), Stb. 2012, 441, in werking getreden 1 januari 2013;
 • Besluit van 11 februari 2013 houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende de aansluiting op het distributienet voor warmte alsmede correcties en verdere vereenvoudigingen van het Bouwbesluit 2012 en een wijziging van het Besluit omgevingsrecht, Stb. 2013, 75, per 1 maart 2013 in werking getreden;
 • Besluit van 14 juni 2013, houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende de energieprestatie van gebouwen per 1 juli 2013 in werking getreden;
 • Besluit van 11 november 2013, houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende de uitvoering van de verordening bouwproducten, Stb. 2013, 462. Gepubliceerd op 21 november 2013 en met terugwerkende kracht per 1 juli 2013 in werking getreden;
 • Besluit van 21 januari 2014, houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende de brandveiligheid van het bedrijfsmatig houden van dieren, alsmede correcties en verdere vereenvoudigingen van het Bouwbesluit 2012, Stb. 2014, 51, gepubliceerd 7 februari 2014 en in werking getreden op 1 april 2014;
 • Besluit van 4 september 2014 tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht en diverse andere algemene maatregelen van bestuur in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht, Stb. 2014, 333, gepubliceerd op 4 september 2014 en in werking getreden op 1 november 2014;
 • Besluit van 8 september 2014, houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende de aanscherping van de energieprestatiecoëfficiënt en van de eisen voor thermische isolatie en een wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte, Stb. 2014, 342, gepubliceerd 16 september en in werking getreden per 1 januari 2015 zij het dat de wijziging van artikel 9.2, derde lid, met terugwerkende kracht per 1 mei 2014 in werking is getreden;
 • Besluit van 15 december 2014, houdende vaststelling van voorschriften met betrekking tot het bouwen van bouwwerken en het gebruik van bestaande bouwwerken in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES Bouwbesluit), Stb. 2014, 539, in werking getreden op 1 januari 2015;
 • Besluit van 15 juni 2015 houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende de deregulering van de woonfunctie en enkele andere wijzigingen, Stb. 2015, 249, in werking getreden op 1 juli 2015;
 • Besluit van 12 november 2015, houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende de implementatie van de herziene richtlijn energieprestatie gebouwen, Stb. 2015, 425, in werking getreden op 24 november 2015;
 • Besluit van 11 oktober 2016, houdende regels ter uitvoering van de Wet natuurbescherming (Besluit natuurbescherming), Stb. 2016, 383, in werking getreden op 1 januari 2017;
 • Besluit van 13 juni 2017, houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 inzake afstemming met het Besluit eisen inrichtingen Drank- en horecawet, implementatie van richtlijn 2014/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake maatregelen ter verlaging van de kosten van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid (PbEU 2014, L155) en enkele andere wijzigingen;
 • Besluit van 23 augustus 2017 tot wijziging van diverse besluiten in verband met de harmonisatie van de regelgeving met betrekking tot kindercentra en peuterspeelzalen, Stb. 2017, 324;
 • Besluit van 13 december 2017, houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende drijvende bouwwerken, de milieuprestatiegrenswaarde en enkele andere wijzigingen, Stb. 2017, 494;
 • Besluit van 22 juni 2018, houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 inzake de aansluiting op het distributienet voor gas, Stb. 2018, 197;
 • Besluit van 17 oktober 2018, houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende de labelver-plichting voor kantoorgebouwen, Stb. 2018, 380;
 • Besluit van 29 maart 2019 tot wijziging van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Bouwbesluit 2012, Stb. 2019, 155, in werking 1 juli 2019 (Stb. 2019, 178);
 • Besluit van 13 december 2019, houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 en van enkele andere besluiten inzake bijna energie-neutrale nieuwbouw, Stb. 2019, 501, in werking getreden 1 januari 2021 (Stb. 2020, 529);
 • Besluit van 4 maart 2020, houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 en van enkele andere besluiten inzake de implementatie van de tweede herziening van de richtlijn energieprestatie gebouwen, Stb. 2020, 84, in werking 10 maart 2020 met uitzondering van de wijziging van artikel 5.5 van het Bouwbesluit 2012; de wijziging van artikel 5.5 van het Bouwbesluit 2012 is op 1 januari 2021 in werking getreden (Stb. 2020, 529);
 • Besluit van 3 juni 2020 tot wijziging van het Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving in verband met het verbeteren van de veiligheid bij het bouwen en de veiligheid en gezondheid in bouwwerken en enkele andere wijzigingen, Stb. 2020, 189, in werking getreden 1 juli 2020. De wijzigingen met betrekking tot geluid van WKO-installaties zijn per 1 april 2021 in werking getreden;
 • Besluit van 14 september 2020 houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties, Stb. 2020, 348, in werking getreden per 1 oktober 2020 met uitzondering van de artikelen 1.35, eerste lid, en 1.36, tweede lid. Die leden zijn per 1 april 2022 in werking getreden. Bij Stb. 2021, 555 is de datum van 1 april 2022 verschoven naar 1 januari 2023.
 • Besluit van 4 november 2020 tot wijziging van diverse besluiten in verband met de aanpassing van de methodiek voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen en de inijking van energielabels, Stb. 2020, 454, in werking getreden 1 januari 2021 (Stb. 2020, 529).
 • Besluit van 29 december 2020 tot wijziging van het Asbestverwijderingsbesluit 2005, het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen, het Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving, Stb. 2021, 10 in samenhang met Stb. 2021, 227;
 • Besluit van 2 maart 2021, houdende aanpassing van het Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving in verband met het regelen van de veiligheidscoördinator directe omgeving en enkele andere wijzigingen, Stb. 2021, 147, in werking getreden op 1 juli 2021, behoudens enkele onderdelen, zijnde onderdeel R en T, onder 1, blijkens Stb. 2021, 211. Onderdeel T, onder 1, is blijkens Stb. 2021, 555 per 01.01.2022 in werking getreden.
 • Besluit van 11 november 2021 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel II, onderdeel T, onder 1, van het Besluit van 2 maart 2021, houdende aanpassing van het Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving in verband met het regelen van de veiligheidscoördinator directe omgeving en enkele andere wijzigingen (Stb. 2021, 147) en tot wijziging van het enig artikel van het Besluit van 23 september 2020 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 26 juni 2019 tot wijziging van de Woningwet in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties (Stb. 2019, 383) en artikel I van het besluit van 14 september 2020 houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties (Stb. 2020, 354), Stb. 2021, 555;
 • Besluit van 22 december 2021 tot wijziging van het Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving in verband met hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie, Stb. 2021, 658, waarbij de wijziging van tabel 5.1B en artikel 5.6 pas per 01.02.2022 in werking treden en de wijziging van artikel 9.2, negende lid, werkt met terugwerkende kracht vanaf 01.07.2021.
 • Besluit van 4 april 2022, houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen (Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen), Stb. 2022, 145, in werking getreden per 22 april 2022 voor het deel dat dit besluit betreft.
 • Besluit van 6 mei 2022 tot wijziging van diverse besluiten in verband met alfabetische rangschikking van de begripsbepalingen in de Wet educatie en beroepsonderwijs, Stb. 2022, 184, in werking getreden per 1 augustus 2022.

 • Besluit van 13 september 2022, houdende wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving alsmede enkele andere besluiten in verband met de brandveiligheid van parkeergarages en normen voor daglicht en enkele technische wijzigingen, Stb. 2022, 360, in werking getreden per 16 september 2022.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties