Bouwbesluit Online 2012


Bestaande bouw

Artikel 5.9NEN 2057

Het nadere voorschrift op NEN 2057 is een gevolg van het feit dat het Bouwbesluit 2003 geen eis stelt aan de lichtdoorlatendheid van glas. Nu het normblad dat wel doet, is integrale aanwijzing van het normblad niet mogelijk.

Artikel 5.9aNEN 2535

Aangegeven is hoe bij toepassing van NEN 2535 en NEN 2575 moet worden omgegaan met de in die normen genoemde toestemming van de bevoegde autoriteit. Dit hoeft niet te leiden tot het separaat goedkeuren van het Programma van Eisen (PvE) naast het verlenen van een vergunning voor het bouwen. Uit het voorschrift blijkt dat het voldoende is wanneer er een vergunning voor het bouwen of voor brandveilig gebruik of een melding als bedoeld in artikel 1.18, eerste lid, van het Bouwbesluit 2012 aanwezig is.

Artikel 5.9a dat eerder betrekking had op NEN 2535 en NEN 2575 is nu bij Stcrt. 2015, 17338, gesplitst in een artikel 5.9a over NEN 2535 en een artikel 5.9b over NEN 2575. Het voorschrift over NEN 2535 dat nog steeds in artikel 5.9a is opgenomen, is ongewijzigd.

Artikel 5.9bNEN 2575

(Stcrt. 2015, 17338) Het voorschrift over NEN 2575 bevat een aantal nieuwe onderdelen. Het eerste lid bevat de tekst zoals deze eerder voor NEN 2575 in het oude artikel 5.9a was opgenomen. In het tweede lid is een aantal nadere voorschriften opgenomen die gelden bij de toepassing van artikel 6.23 van het Bouwbesluit. Deze nadere voorschriften hebben betrekking op het geluidniveau van de ontruimingsalarminstallatie en op een aantal onderdelen van de norm die bij toepassing van artikel 6.23 van het Bouwbesluit buiten beschouwing moeten worden gelaten. In het derde lid is aangegeven dat het tweede lid niet van toepassing is op een ontruimingsalarminstallatie die behoort bij een brandmeldinstallatie met doormelding als bedoeld in artikel 6.20 van het Bouwbesluit en op een ontruimingsalarminstallatie die behoort bij een brandmeldinstallatie zonder doormelding die na 1 november 2008 zijn opgeleverd of gewijzigd. Dit betekent dat het tweede lid alleen van toepassing is op ontruimingsalarminstallaties die zijn opgeleverd voor 1 november 2008 en die daarna niet zijn gewijzigd. Er wordt op gewezen dat het voor de beoordeling of het tweede en derde lid van toepassing zijn het nodig is om bijlage I bij het Bouwbesluit 2012 te raadplegen.

Artikel 5.10NEN 8062

Dit artikel bevat voorschriften voor de toepassing van de betreffende norm voor de bestaande bouw. Zo kan in plaats van de Nederlandse brandklasse (onbrandbaar) ook de Europese brandklasse A1 worden toegepast.

Artikel 5.10aNEN-EN 1997-1 (Stcrt. 2017, 73470)(vervallen per 01.01.2021)

Met ingang van 1 januari 2017 (Stcrt. 2016, 71548) is de constructienorm voor funderingen (NEN-EN 1997-1) aangescherpt voor nieuwbouw (aanscherping paalpuntfactoren). Voor bestaande bouw en verbouw is daarbij de eerder aangestuurde versie van de NEN-EN 1997-1, een tweedelijns norm die volgt uit de NEN 8700, van toepassing gebleven. Eerder is verzuimd deze wijziging ook te verwerken de voor bestaande bouw is geregeld. Met dit nieuwe artikel is dit geregeld, zodat daarvoor de oude paalpuntfactoren blijven gelden.

Artikel 5.10a van de Regeling Bouwbesluit 2012 is bij Stcrt. 2020, 66974 vervallen. Dit artikel regelde voor bestaande bouw een uitzondering op de toepassing van NEN-EN 1997. Voor verbouw komt de toepassing van NEN-EN 1997-1 te vervallen en hiervoor in de plaats gaat NEN 8707 gelden.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties