Bouwbesluit Online 2012


Afdeling 4.2. Bestaande bouw

Artikel 4.17. NEN 2057

Bij de toepassing van NEN 2057 geldt het volgende:

Onderdeel 6.1 wordt gelezen als:

Projecteer de delen van de daglichtopening loodrecht op het projectievlak.

Artikel 4.18. NEN 2608

Bij de verwijzing in onderdeel 4.3.3 van NEN 2608 naar NEN 6700, NEN 6710, NEN 6760 en NEN 6770, zijn de artikelen 4.24, 4,27, 4,29 respectievelijk 4.30 van toepassing.

Artikel 4.19. NEN 2757

Waar in paragraaf 3.14.2 van het besluit wordt verwezen naar NEN 2757, is bedoeld: NEN 8757.

Artikel 4.20. NEN 3859

Bij de toepassing van NEN 3859 geldt het volgende:

 • a.

  bij de verwijzing in de onderdelen 5.2.1 en 9.1 van deze norm naar NEN 6710, NEN 6720, NEN 6760 en NEN 6770 zijn de artikelen 4.27, 4.28, 4.29 respectievelijk 4.30 van deze regeling van toepassing;

 • b.

  in onderdeel 5.2.1 vervalt de zinsnede `- 6.1 van NEN 6740:1991 voor funderingsconstructies;'

 • c.

  onderdeel 5.2.2 wordt gelezen als volgt:

  In afwijking van het gestelde in 5.2.1 moet:

  • bij de rekenmethode de rekenwaarden van de belastingen zijn ontleend aan de voorgeschreven fundamentele belastingscombinaties;

  • bij de rekenmethode de rekenwaarden van de materiaalgrootheden zijn ontleend aan hoofdstuk 9;

 • d.

  onderdeel 5.2.3 wordt gelezen als volgt:

  In aanvulling op het gestelde in 5.2.1, mogen de hier gegeven bepalingsmethoden slechts zijn toegepast mits daarbij ten minste aan de voorwaarden in de onderdelen 7.4, 11.2 en 11.3 is voldaan;

 • e.

  bij de verwijzing in onderdeel 5.3 van deze norm naar NEN 6700 is artikel 4.24 van deze regeling van toepassing;

 • f.

  de onderdelen 7.1, 7.2, 7.3 en 7.5 blijven buiten beschouwing;

 • g.

  in onderdeel 8.1 wordt voor Υf;w en voor Υf de waarde 1 aangehouden;

 • h.

  bij de verwijzing in de onderdelen 8.3, 8.4, 8.5, 8.8.2 en 8.8.3 van deze norm naar NEN 6702 is artikel 4.25 van deze regeling van toepassing;

 • i.

  in onderdeel 8.4 is voor p sn;q;k de waarde 130 N/m² aangehouden;

 • j.

  in de onderdelen 8.5.1.a) en 8.5.1.c) wordt de tweede volzin telkens als volgt gelezen: De belasting door installaties die permanent aanwezig kunnen zijn moet bepaald zijn op grond van de werkelijk optredende belastingen.;

 • k.

  in onderdeel 8.5.2.a) worden de eerste twee volzinnen vervangen door: De geconcentreerde belasting moet bepaald zijn op grond van de werkelijk optredende belasting.;

 • l.

  onderdeel 8.6.1 wordt gelezen als volgt: Indien een kasconstructie wordt belast door gewassen en de media waarop deze groeien, dan moet met het eigen gewicht van deze gewassen en de media rekening zijn gehouden;

 • m.

  de onderdelen 8.6.2 en 8.6.3 blijven buiten toepassing;

 • n.

  tabel 2 van onderdeel 8.8.2 wordt gelezen als volgt:

  Tabel 2: Extreme waarden van de stuwdrukken door wind

  heff 1 Voor tussenliggende waarden moet lineair zijn geïnterpoleerd.

  m

  Pw

  N/m²

  0,5 -2

  293

  2,5

  329

  3

  359

  3,5

  386

  4

  410

  5

  450

  6

  484

  7

  514

  8

  539

  9

  562

  10

  584

  >10

  Conform NEN 6702 windgebied II, onbebouwd, rekening houdend met de reductiefactor volgens 5.5.2 van die norm

 • o.

  de onderdelen 11.1, 11.4 en hoofdstuk 12 blijven buiten toepassing.

Artikel 4.21. NEN 6068

Bij de toepassing van NEN 6068 geldt het volgende:

in de onderdelen 6.3, 6.4, 7.1.1, 7.2.1 en 7.2.2 blijven de verwijzingen naar de normen NEN 6071, NEN 6072 en NEN 6073, buiten toepassing.

Artikel 4.22. NEN 6069

Bij toepassing van NEN 6069 zijn bij de verwijzing in de onderdelen A.A.1.1, A.A.1.2 en A.A.2.1 van deze norm naar NEN 6700, NEN 6710, NEN 6720, NEN 6760, NEN 6770 en NEN 6790 de artikelen 4.24, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30 respectievelijk 4.31 van deze regeling van toepassing.

Artikel 4.23. NEN 6090

Waar in artikel 1.1, tweede lid, van het besluit is verwezen naar NEN 6090, is bedoeld:

 • a.

  in relatie tot de permanente vuurbelasting onderdeel 3.5 van die norm, en

 • b.

  in relatie tot de vuurbelasting, zijnde de som van de permanente vuurbelasting en de variabele vuurbelasting, onderdeel 3.1 van die norm.

Artikel 4.24. NEN 6700

1.

Bij de toepassing van NEN 6700 geldt het volgende:

 • a.

  ten aanzien van de verwijzing in hoofdstuk 3 naar NEN 6702 is artikel 4.25 van deze regeling van toepassing;

 • b.

  onderdeel 5.2.2 wordt als volgt gelezen:

  5.2.2. De referentieperiode voor een bouwconstructie is ten minste een jaar, met dien verstande dat voor de bepaling van de belastingen de referentieperiode voor veiligheidsklassen 2 en 3 ten minste 15 jaar is;

 • c.

  onderdeel 5.3.3 wordt als volgt gelezen:

  5.3.3 Bouwconstructies moeten zodanig zijn ontworpen dat het bezwijken van een onderdeel ten gevolge van brand niet tot onevenredig grote schade leidt;

 • d.

  tabel 1, behorende bij onderdeel 5.3.4, wordt als volgt gelezen:

  Tabel 1. Veiligheidsklassen voor bouwconstructies met betrekking tot de gevolgen van bezwijken

  Veiligheids-klasse

  Gevolgen van bezwijken

  Betrouwbaarheidsindex ß

  Uiterste grenstoestand

  Kans op levensgevaar

  Kans op economische schade

  Indien wind maatgevend

  Overige belastingen maatgevend

  1

  Verwaarloos-baar klein

  Klein

  1,3

  1,7

  2

  Klein

  Groot

  2,2

  2,2

  3

  Groot

  Groot

  2,9

  2,9

 • e.

  in onderdeel 6.1.1 blijft de laatste volzin buiten toepassing;

 • f.

  onderdeel 6.1.2 blijft buiten toepassing;

 • g.

  onderdeel 8.3.1 wordt als volgt gelezen: 8.3.1 Bij de beoordeling moet zijn uitgegaan van de feitelijke geometrie van de bouwconstructie;

 • h.

  onderdeel 8.3.2 blijft buiten toepassing;

 • i.

  in onderdeel 9.1.2 vervalt het laatste aandachtspunt;

 • j.

  onderdeel 9.3.1.6 blijft buiten toepassing, en

 • k.

  onderdeel 9.4 blijft buiten toepassing.

2.

Bij verbouw van een bouwwerk geen gebouw zijnde als bedoeld in artikel 2.4a van het besluit, is artikel 4.14a van toepassing.

Artikel 4.25. NEN 6702

1.

Bij de toepassing van NEN 6702 geldt het volgende:

 • a.

  ten aanzien van de verwijzingen in de onderdelen 5.1, 6.3.1, 8.3.1.1 en 8.3.1.2 naar NEN 6700 is artikel 4.24 van deze regeling van toepassing;

 • b.

  tabel 1 behorende bij onderdeel 5.1 van die norm wordt als volgt gelezen:

  Aanduiding van de gebruiksfunctie a b

  Veiligheidsklasse

  Referentieperiode

  Bouwwerken, geen gebouw zijnde, ten behoeve van een primaire nutsvoorziening, of bouwwerken met een primaire maatschappelijke of culturele functie (energie centrale, schouwburg, bruggen, tunnels, e.d.)

  3

  1

  Bijeenkomstfunctie, gezondheidszorgfunctie, onderwijsfunctie, sportfunctie, overige gebruiksfunctie voor het personen vervoer, winkelfunctie, kantoorfunctie,

  3

  1

  Logiesgebouw, woongebouw, cellengebouw,

  3

  1

  Alle gebouwen ten behoeve van een primaire nutsvoorziening, of bouwwerken met een primaire maatschappelijke of culturele functie

  3

  1

  Alle gebouwen met meer dan twee bouwlagen met uitzondering van: niet in woongebouwen gelegen woonfuncties, woonfunctie van een woonwagen, niet in logiesgebouwen gelegen logiesfuncties

  3

  1

  Alle bouwwerken waarin een gedeelte mede is bestemd voor bezoekers

  3

  1

  Niet in een logiesgebouw gelegen logiesfunctie

  2

  1

  Niet in een woongebouw gelegen woonfunctie, niet zijnde de woonfunctie van een woonwagen

  2

  1

  Celfunctie, niet gelegen in een cellengebouw

  2

  1

  Bouwwerken, geen gebouw zijnde

  2

  1

  Woonfunctie van een woonwagen (woonwagen zelf)

  2

  1

  Industriefunctie, met ten hoogste 2 bouwlagen, niet zijnde een lichte industriefunctie

  2

  1

  Lichte industriefunctie

  1

  1

  Overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, van geringe betekenis

  1

  1

  a Indien een bouwconstructie ten dienste staat van twee of meer gebruiksfuncties, zoals bijvoorbeeld een funderingsconstructie van een combinatiegebouw, moet die combinatie van veiligheidsklasse en referentieperiode worden beschouwd die leidt tot bouwkundig zwaarste oplossing.

  b Bij de toepassing van de tabel blijven niet-gemeenschappelijke ruimten van een gebruiksfunctie, gelegen binnen de omhullende van een andere gebruiksfunctie, die bijdraagt aan het functioneren van de beschouwde gebruiksfunctie, buiten beschouwing.

 • c.

  tabel 2, behorende bij onderdeel 5.2.1 van deze norm, wordt als volgt gelezen:

  Tabel 2. Belastingsfactoren uiterste grenstoestand

  Veiligheids-

  klasse

  Belastingcombinaties

  γ f;g;u (γ f;p;u)

  γ f;q;u

  γ f;q;u

  γ f;a;u

  Normaal (ongunstig)

  Gunstig

  Wind

  Overig

  Fundamentele combinaties a

  1

  1

  1

  0,9

  1

  1

  2

  1

  1,15

  0,9

  1,3

  1,05

  3

  1

  1,2

  0,9

  1,5

  1,1

  Bijzondere combinaties b

  1-2-3

  3

  1

  1

  1

  1

  1

  a De fundamentele belastingcombinaties voor ‘alleen permanente belasting’ hoeft voor bestaande bouw niet te worden gecontroleerd, omdat deze impliciet reeds door de overige combinaties worden afgedekt.

  b De partiële factoren voor bijzondere belastingen hebben in het geval van de beoordeling van bestaande constructies uitsluitend betrekking op brand.

 • d.

  onderdeel 5.5.1 wordt als volgt gelezen:

  5.5.1 Voor de beoordeling van de constructieve veiligheid van bestaande bouwwerken bedraagt de referentieperiode 1 jaar;

 • e.

  in onderdeel 5.5.2 wordt voor 't' gelezen:

  t is de referentieperiode voor de bepaling van de reductiefactor voor de gelijkmatig verdeelde belasting in jaren volgens 5.5.1, waarbij voor bouwwerken behorende tot veiligheidsklasse 2 of 3 voor de bepaling van de correctie ten minste wordt uitgegaan van t = 15 jaren.

 • f.

  in onderdeel 6.1.1 van deze norm wordt bij het laatste aandachtstreepje gelezen:

  • bijzondere belastingen moeten zijn ontleend aan 9.2;

 • g.

  onderdeel 6.3.2, eerste volzin, laatste aandachtspunt, blijft buiten toepassing;

 • h.

  ten aanzien van de verwijzing in de onderdelen 6.3.3.3 naar NEN 6710, NEN 6720, NEN 6760 en NEN 6770 zijn de artikelen 4.27, 4.28, 4.29 respectievelijk 4.30 van toepassing;

 • i.

  onderdeel 7.1.2.1 wordt als volgt gelezen:

  7.1.2.1 Het gewicht van bouwwerken moet zijn berekend op grond van de werkelijke afmetingen en het gemiddelde gewicht per volume van het materiaal;

 • j.

  onderdeel 7.1.3.2 wordt als volgt gelezen:

  7.1.3.2 Niet-dragende binnenwanden moeten in rekening zijn gebracht als lijnlast;

 • k.

  ten aanzien van de verwijzing in onderdeel 7.3 naar NEN 6720 is artikel 4.28 van toepassing;

 • l.

  onderdeel 8.2.5.3 van deze norm blijft buiten toepassing;

 • m.

  onderdeel 8.3.2.1 van deze norm wordt als volgt gelezen:

  8.3.2.1 Voor de bepaling van de belasting door goederen en transportmiddelen moet zijn uitgegaan van de ten tijde van de verlening van de bouwvergunning of de omgevingsvergunning berekende vloerbelasting in relatie tot de oorspronkelijke bestemming van die vloer;

 • n.

  in onderdeel 8.5.2:

  • 1º.

   de eerste volzin van de tweede alinea wordt als volgt gelezen:

   Afhankelijk van het beladen gewicht van de voertuigen, waarvan bij de verlening van de bouwvergunning of de omgevingsvergunning is uitgegaan, moet voor deze belastingen zijn aangehouden, en

  • 2º.

   de eerste volzin van het derde aandachtstreepje wordt als volgt gelezen:

   De belasting moet zijn bepaald op basis van het zwaarst mogelijke voertuig dat van de garage gebruik maakt, en

 • o.

  In onderdeel 8.7.1.4 van deze norm wordt γ m = 1,3 gelezen als γ m = 1,1 ingeval de hoogteligging van het dak, en de afmetingen en de hoogteligging van de noodafvoeren als beschreven in onderdeel 8.7.1.3 in-situ zijn gemeten;

 • p.

  in onderdeel 8.8.2 van deze norm wordt de eerste volzin als volgt gelezen:

  De belastingen die optreden als gevolg van temperatuurvariaties moeten zijn gebaseerd op de grootte van de optredende temperatuurvariaties, zij het dat ten minste moet zijn gerekend op temperaturen volgens tabel 12.

2.

Bij verbouw van een bouwwerk geen gebouw zijnde als bedoeld in artikel 2.4a van het besluit, is artikel 4.15, tweede lid, van toepassing.

Artikel 4.26. NEN 6707

Bij de toepassing van NEN 6707 geldt het volgende:

 • a.

  ten aanzien van de verwijzing in onderdeel 5.2 alsmede bijlage C.3 naar NEN 6700 is artikel 4.24 van toepassing;

 • b.

  in onderdeel 5.2 wordt in de voorlaatste alinea na NEN 6700 gelezen: , rekening houdend met een referentieperiode van 1 jaar,;

 • c.

  in hoofdstuk 7 vervallen de derde tot en met zevende alinea;

 • d.

  ten aanzien van de verwijzing in onderdeel 9.1 alsmede de onderdelen 11.1, 11.2 en bijlage A.4 naar NEN 6702 is artikel 4.25 van toepassing.

Artikel 4.27. NEN 6710

Bij de toepassing van NEN 6710 geldt het volgende:

 • a.

  ten aanzien van de verwijzing in onderdeel 5.2 alsmede onderdeel 5.2.0 naar NEN 6700 is artikel 4.24 van toepassing;

 • b.

  ten aanzien van de verwijzing in onderdeel 5.2 alsmede hoofdstuk 12 naar NEN 6770 is artikel 4.30 van toepassing;

 • c.

  onderdeel 7.1.3.1 blijft buiten toepassing;

 • d.

  in de onderdelen 7.1.3.2 en 7.1.4 blijft telkens de eerste volzin buiten toepassing;

 • e.

  onderdeel 7.2 blijft buiten toepassing;

 • f.

  onderdeel 9.3.2.1 wordt als volgt aangevuld:

  Indien het toegepaste lasproces niet bekend is, moeten de waarden voor TIG van tabel 8 zijn aangehouden.;

 • g.

  onderdeel 9.3.2.2 wordt als volgt aangevuld:

  Indien het gebruikte toevoegmateriaal niet bekend is, moeten de laagste waarden van tabel 9 zijn aangehouden;

 • h.

  onderdeel 10.3 wordt als volgt gelezen:

  De toetsing of de uiterste grenstoestanden niet zijn overschreden dient te zijn uitgevoerd volgens de rekenregels gegeven in 10.3.1.;

 • i.

  onderdeel 10.3.2 blijft buiten toepassing;

 • j.

  in de onderdelen 13.2.2, 13.2.3.1, 13.2.3.3 en 13.3.1 blijft telkens de eerste volzin buiten toepassing;

 • k.

  onderdeel 13.2.3.5 blijft buiten toepassing;

 • l.

  in onderdeel 13.3.2.1 blijft de tweede volzin buiten toepassing;

 • m.

  in onderdeel 13.3.3.2b blijft de alinea die begint met de zinsnede 'Indien volgens het lasproces, als bedoeld in 7.2.2' en eindigt met de zinsnede 'uit de resultaten van de kwalificatieproeven te bepalen', buiten toepassing, en

 • n.

  onderdeel 13.4.1 blijft buiten toepassing.

Artikel 4.28. NEN 6720

Bij de toepassing van NEN 6720 geldt het volgende:

 • a.

  ten aanzien van de verwijzing in onderdeel 4.1.2.0 en 4.1.2.2 naar NEN 6700 is artikel 4.24 van toepassing;

 • b.

  onderdeel 4.3 blijft buiten toepassing;

 • c.

  de onderdelen 5.1.1.2 tot en met 5.1.1.4, 5.1.2 tot en met 5.1.5, alsmede 5.2 blijven buiten toepassing;

 • d.

  in onderdeel 6.1.1 wordt de definitie van f'ck als volgt gelezen:

  f'ck is de korteduur karakteristieke kubusdruksterkte (kubusribbe 150 mm), waarvoor moet worden aangehouden de ondergrens van het eenzijdige overdekkingsinterval voor een fractie γ = 0,95 en een onbetrouwbaarheidsdrempel α = 0,4, bepaald door middel van onderzoek aan de constructie;

 • e.

  in onderdeel 6.1.2 wordt de eerste volzin als volgt gelezen:

  Treksterkte

  De rekenwaarde van de treksterkte ƒb moet zijn bepaald uit:

  Afbeelding

  waarin:

  • a.

   f brep is de laagste waarde van:

   • de waarde van de karakteristieke korteduur splijttreksterkte (kubusribbe 150 mm), bepaald door middel van onderzoek aan de constructie, of

   • f brep = 1,05 + 0,05 f'ck, in N/mm², en

  • b.

   γm is 1,4.;

 • f.

  onderdeel 6.1.3 wordt als volgt gelezen:

  De representatieve waarde en de rekenwaarde van de elasticiteitsmodulus E'b is de laagste waarde van:

  • a.

   0,9 van de waarde van de elasticiteitsmodulus in de oorsprong van de spanning-rekrelatie, bepaald door middel van onderzoek aan de constructie, of

  • b.

   E'b = (22250 + 250 f'ck), in N/mm²;

 • g.

  onderdeel 6.1.5 de definitie van kd wordt als volgt gelezen:

  kd is de factor, afhankelijk van de ouderdom tc van het beton, op het tijdstip van belasten zoals aangegeven in tabel 5 voor sterkteklasse 32,5 en 32,5R;

 • h.

  ten aanzien van de verwijzing in onderdeel 6.4 alsmede 9.16.2 naar NEN 6770 is artikel 4.30 van toepassing;

 • i.

  in onderdeel 7.3.1 wordt de eerste volzin als volgt gelezen:

  Voor het bepalen van de krachtsverdeling in een constructie moet zijn uitgegaan van de schematisering van de constructie volgens 7.1 en een van de theorieën genoemd in 7.2;

 • j.

  in onderdeel 8.1.1 wordt de definitie van M d als volgt gelezen:

  M d is de rekenwaarde van het maximale buigend moment;

 • k.

  de onderdelen 8.1.7 en 8.6 blijven buiten toepassing;

 • l.

  onderdeel 8.7 wordt als volgt gelezen:

  Duurzaamheid

  Vermindering van de sterkte van de constructie door corrosie van de wapening dient in rekening te zijn gebracht. Deze eis betreft zowel de sterktevermindering die is opgetreden voor het moment van beoordelen als de te verwachten sterktevermindering binnen één jaar, gerekend vanaf het moment van beoordelen.;

 • m.

  onderdeel 9.1 blijft buiten toepassing;

 • n.

  in onderdeel 9.2.a wordt de tweede volzin als volgt gelezen:

  De van toepassing zijnde milieuklasse is milieuklasse 1;

 • o.

  de onderdelen 9.2.e en 9.4 blijven buiten toepassing, en

 • p.

  ten aanzien van de verwijzing in onderdeel 9.14.3 naar NEN 6790 is artikel 4.30 van toepassing.

Artikel 4.29. NEN 6760

Bij de toepassing van NEN 6760 geldt het volgende:

 • a.

  ten aanzien van de verwijzing in onderdeel 5.2.1 alsmede onderdeel 5.3 naar NEN 6700 is artikel 4.24 van toepassing;

 • b.

  de onderdelen 7.3.1, 7.4.2, 7.5 tot en met 7.7, alsmede onderdeel 7.8.2 blijven buiten toepassing;

 • c.

  de eerste zinsnede tot de dubbele punt van onderdeel 7.3.2 wordt als volgt gelezen:

  Voor gevingerlast hout geldt dat de rekenmethode volgens 5.2 alleen mag worden toegepast indien aan de volgende voorwaarde is voldaan;

 • d.

  aan slot van onderdeel 7.4.1 wordt toegevoegd: waarbij de onderdelen die betrekking hebben op het vaststellen van de eigenschappen van een partij buiten toepassing blijven.

 • e.

  onderdeel 7.8.2 wordt als volgt gelezen:

  Om de bepalingsmethoden te mogen toepassen moeten de houtconstructies zijn vervaardigd van hout dat geen actieve aantasting bevat.

  Voor berekeningen moet de niet-aangetaste doorsnede zijn aangehouden.;

 • f.

  onderdeel 9.1.4 wordt als volgt gelezen:

  9.1.4 Voor de representatieve waarden van de materiaaleigenschappen van vuren en grenen moet de kwaliteitsklasse worden bepaald volgens NEN 5466.

  Indien het hout kan worden ingedeeld in kwaliteitsklasse A of B moet voor de representatieve waarden worden uitgegaan van sterkteklasse C24. Indien het hout kan worden ingedeeld in kwaliteitsklasse C moet voor de representatieve waarden worden uitgegaan van sterkteklasse C18.

  Voor de representatieve waarden van de materiaaleigenschappen van azobé dient te worden uitgegaan van sterkteklasse D70, waarvoor de volgende waarden gelden:

  f m;0;rep

  = 70 N/mm²

  ρrep

  = 900 kg/m³

  E 0;ser;rep

  = 20.000 N/mm²

  f t;0;rep

  = 42 N/mm²

  f t;90;rep

  = 0,9 N/mm²

  fc;0;rep

  = 45 N/mm²

  f c;90;rep

  = 13,5 N/mm²

  f v;0;rep

  = 7 N/mm²

  E 0;u;rep

  = 16.700 N/mm²

  E 0;ser;rep

  = 1.330 N/mm²

  G ser;rep

  = 1.250 N/mm²;

 • g.

  in onderdeel 9.1.5 wordt na `van gelamineerd hout' gelezen: , ontleend aan de te beoordelen constructie, ;

 • h.

  onderdeel 12.2.9 blijft buiten toepassing;

 • i.

  in onderdeel 12.2.13 blijft de alinea beginnend met de zinsnede 'Afhankelijk van het soort verbindingsmiddel' buiten toepassing;

 • j.

  onderdeel 12.3.1 blijft buiten toepassing;

 • k.

  onderdeel 12.3.5 wordt als volgt gelezen:

  Voor de bepaling van de representatieve waarde van de schuifweerstand volgens 12.3.4 dient de volgende waarde voor de stuiksterkte in rekening te zijn gebracht:

  Afbeelding

  waarbij:

  f emb;rep;i is de getalswaarde van de stuiksterkte van onderdeel i met i = 1, 2 of 3 in N/mm²;

  ρrep is de getalswaarde van de representatieve volumieke massa volgens 9.1.2 in kg/m³; en

  d nom is de getalswaarde voor de nominale middellijn van het verbindingsmiddel in mm.;

 • l.

  onderdeel 12.4.1 blijft buiten toepassing;

 • m.

  onderdeel 12.4.5 wordt als volgt gelezen:

  Voor de bepaling van de representatieve waarde van de schuifweerstand volgens 12.3.4 dient de volgende waarde voor de stuiksterkte in rekening te zijn gebracht:

  Afbeelding

  waarbij:

  f emb;rep; i is de getalswaarde van de stuiksterkte van onderdeel i met i = 1, 2 of 3 in N/mm²;

  ρrep is de getalswaarde van de representatieve volumieke massa volgens 9.1.2 in kg/m³; en

  d nom is de getalswaarde voor de nominale middellijn van het verbindingsmiddel in mm.;

 • n.

  de onderdelen 12.5.1, 12.6.1 en 12.7.1 blijven buiten toepassing, en

 • o.

  in onderdeel 12.5.3 blijft de tweede volzin buiten toepassing.

Artikel 4.30. NEN 6770

Bij de toepassing van NEN 6770 geldt het volgende:

 • a.

  ten aanzien van de verwijzing in onderdeel 5.2.0 alsmede onderdeel 5.3 naar NEN 6700 is artikel 4.24 van toepassing;

 • b.

  ten aanzien van de verwijzingen vanuit NEN 6771 tot en met NEN 6773, naar welke normbladen vanuit NEN 6770 is verwezen, naar NEN 6770 is telkens dit artikel van toepassing;

 • c.

  onderdeel 5.2.4 blijft buiten toepassing;

 • d.

  in onderdeel 7.1.4.1 blijft de eerste volzin buiten toepassing;

 • e.

  in onderdeel 7.1.4.1 wordt de laatste alinea als volgt gelezen:

  Voor staal bedoeld in 7.1.3 moet op overeenkomstige wijze de beproeving worden uitgevoerd.

 • f.

  de onderdelen 7.2 tot en met 7.6 blijven buiten toepassing;

 • g.

  in de onderdelen 9.1.2.1.3 en 13.4.1.1.5 blijft telkens de tweede volzin buiten toepassing;

 • h.

  in de onderdelen 13.4.1.1.4 en 13.4.1.2.1 blijft telkens de derde alinea buiten toepassing,

 • i.

  onderdeel 13.4.1.3.1 blijft buiten toepassing.

Artikel 4.31. NEN 6790

Bij de toepassing van NEN 6790 geldt het volgende:

 • a.

  ten aanzien van de verwijzing in onderdeel 5.2.1 en onderdeel 5.3 naar NEN 6700 is artikel 4.24 van toepassing;

 • b.

  onderdeel 7.1 en onderdeel 7.3 blijven buiten toepassing;

 • c.

  onderdeel 7.2 wordt als volgt gelezen:

  De rekenregels in deze norm zijn niet van toepassing op metselwerk van cellenbeton dat op enigerlei wijze in contact komt met grondwater;

 • d.

  de onderdelen 9.1.4 en 9.2.2 blijven buiten toepassing;

 • e.

  in onderdeel 12.2:

  • 1º.

   de zin na het eerste aandachtstreepje wordt als volgt gelezen:

   • krachten voortkomend uit een scheefstand van 1/300 van de hoogte of de feitelijke scheefstand, indien deze groter is dan 1/300 van de hoogte, die voor ten minste vier naast elkaar gelegen rijen kolommen of wanden van elke verdieping in dezelfde richting moet worden aangenomen (zie fig. 14); en

  • 2º.

   de zin na het tweede aandachtstreepje wordt als volgt gelezen:

   • krachten voortkomend uit windbelasting;

 • f.

  onderdeel 12.3 blijft buiten toepassing, en

 • g.

  in Bijlage A:

  • in onderdeel A.1 blijft de verwijzing in de tweede alinea naar onderdeel A.2 van bijlage A buiten toepassing;

  • onderdeel A.2 blijft buiten toepassing;

  • in onderdeel A.3 wordt het opschrift als volgt gelezen:

   Proefstukken

  • onderdeel A.3.1 wordt als volgt gelezen:

   Afmetingen

   De proefstukken moeten aan de ter beoordeling staande constructie zijn ontleend en moeten de volgende afmetingen hebben:

   • de dikte dient gelijk te zijn aan de bouwdeeldikte met een maximum van 300 mm;

   • de breedte dient gelijk te zijn aan de dikte; en

   • de hoogte moet gelijk zijn aan 5 maal de dikte.;

  • 5º.

   onderdeel A.3.2 wordt als volgt gelezen:

   Aantal proefstukken

   Er moeten ten minste 6 proefstukken zijn vervaardigd, en

  • 6º.

   onderdeel A.3.3 blijft buiten toepassing.

Artikel 4.32. NEN 8087

Waar in artikel 3.89 van het besluit is verwezen naar NEN 8087, is bedoeld onderdeel 4.1 of 4.3 van die norm.

Artikel 4.33 [Vervallen per 01-09-2005]

Artikel 4.34 [Vervallen per 01-09-2005]

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties