Bouwbesluit Online 2012


Artikel 4.25. NEN 6702

1.

Bij de toepassing van NEN 6702 geldt het volgende:

 • a.

  ten aanzien van de verwijzingen in de onderdelen 5.1, 6.3.1, 8.3.1.1 en 8.3.1.2 naar NEN 6700 is artikel 4.24 van deze regeling van toepassing;

 • b.

  tabel 1 behorende bij onderdeel 5.1 van die norm wordt als volgt gelezen:

  Aanduiding van de gebruiksfunctie a b

  Veiligheidsklasse

  Referentieperiode

  Bouwwerken, geen gebouw zijnde, ten behoeve van een primaire nutsvoorziening, of bouwwerken met een primaire maatschappelijke of culturele functie (energie centrale, schouwburg, bruggen, tunnels, e.d.)

  3

  1

  Bijeenkomstfunctie, gezondheidszorgfunctie, onderwijsfunctie, sportfunctie, overige gebruiksfunctie voor het personen vervoer, winkelfunctie, kantoorfunctie,

  3

  1

  Logiesgebouw, woongebouw, cellengebouw,

  3

  1

  Alle gebouwen ten behoeve van een primaire nutsvoorziening, of bouwwerken met een primaire maatschappelijke of culturele functie

  3

  1

  Alle gebouwen met meer dan twee bouwlagen met uitzondering van: niet in woongebouwen gelegen woonfuncties, woonfunctie van een woonwagen, niet in logiesgebouwen gelegen logiesfuncties

  3

  1

  Alle bouwwerken waarin een gedeelte mede is bestemd voor bezoekers

  3

  1

  Niet in een logiesgebouw gelegen logiesfunctie

  2

  1

  Niet in een woongebouw gelegen woonfunctie, niet zijnde de woonfunctie van een woonwagen

  2

  1

  Celfunctie, niet gelegen in een cellengebouw

  2

  1

  Bouwwerken, geen gebouw zijnde

  2

  1

  Woonfunctie van een woonwagen (woonwagen zelf)

  2

  1

  Industriefunctie, met ten hoogste 2 bouwlagen, niet zijnde een lichte industriefunctie

  2

  1

  Lichte industriefunctie

  1

  1

  Overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, van geringe betekenis

  1

  1

  a Indien een bouwconstructie ten dienste staat van twee of meer gebruiksfuncties, zoals bijvoorbeeld een funderingsconstructie van een combinatiegebouw, moet die combinatie van veiligheidsklasse en referentieperiode worden beschouwd die leidt tot bouwkundig zwaarste oplossing.

  b Bij de toepassing van de tabel blijven niet-gemeenschappelijke ruimten van een gebruiksfunctie, gelegen binnen de omhullende van een andere gebruiksfunctie, die bijdraagt aan het functioneren van de beschouwde gebruiksfunctie, buiten beschouwing.

 • c.

  tabel 2, behorende bij onderdeel 5.2.1 van deze norm, wordt als volgt gelezen:

  Tabel 2. Belastingsfactoren uiterste grenstoestand

  Veiligheids-

  klasse

  Belastingcombinaties

  γ f;g;u (γ f;p;u)

  γ f;q;u

  γ f;q;u

  γ f;a;u

  Normaal (ongunstig)

  Gunstig

  Wind

  Overig

  Fundamentele combinaties a

  1

  1

  1

  0,9

  1

  1

  2

  1

  1,15

  0,9

  1,3

  1,05

  3

  1

  1,2

  0,9

  1,5

  1,1

  Bijzondere combinaties b

  1-2-3

  3

  1

  1

  1

  1

  1

  a De fundamentele belastingcombinaties voor ‘alleen permanente belasting’ hoeft voor bestaande bouw niet te worden gecontroleerd, omdat deze impliciet reeds door de overige combinaties worden afgedekt.

  b De partiële factoren voor bijzondere belastingen hebben in het geval van de beoordeling van bestaande constructies uitsluitend betrekking op brand.

 • d.

  onderdeel 5.5.1 wordt als volgt gelezen:

  5.5.1 Voor de beoordeling van de constructieve veiligheid van bestaande bouwwerken bedraagt de referentieperiode 1 jaar;

 • e.

  in onderdeel 5.5.2 wordt voor 't' gelezen:

  t is de referentieperiode voor de bepaling van de reductiefactor voor de gelijkmatig verdeelde belasting in jaren volgens 5.5.1, waarbij voor bouwwerken behorende tot veiligheidsklasse 2 of 3 voor de bepaling van de correctie ten minste wordt uitgegaan van t = 15 jaren.

 • f.

  in onderdeel 6.1.1 van deze norm wordt bij het laatste aandachtstreepje gelezen:

  • bijzondere belastingen moeten zijn ontleend aan 9.2;

 • g.

  onderdeel 6.3.2, eerste volzin, laatste aandachtspunt, blijft buiten toepassing;

 • h.

  ten aanzien van de verwijzing in de onderdelen 6.3.3.3 naar NEN 6710, NEN 6720, NEN 6760 en NEN 6770 zijn de artikelen 4.27, 4.28, 4.29 respectievelijk 4.30 van toepassing;

 • i.

  onderdeel 7.1.2.1 wordt als volgt gelezen:

  7.1.2.1 Het gewicht van bouwwerken moet zijn berekend op grond van de werkelijke afmetingen en het gemiddelde gewicht per volume van het materiaal;

 • j.

  onderdeel 7.1.3.2 wordt als volgt gelezen:

  7.1.3.2 Niet-dragende binnenwanden moeten in rekening zijn gebracht als lijnlast;

 • k.

  ten aanzien van de verwijzing in onderdeel 7.3 naar NEN 6720 is artikel 4.28 van toepassing;

 • l.

  onderdeel 8.2.5.3 van deze norm blijft buiten toepassing;

 • m.

  onderdeel 8.3.2.1 van deze norm wordt als volgt gelezen:

  8.3.2.1 Voor de bepaling van de belasting door goederen en transportmiddelen moet zijn uitgegaan van de ten tijde van de verlening van de bouwvergunning of de omgevingsvergunning berekende vloerbelasting in relatie tot de oorspronkelijke bestemming van die vloer;

 • n.

  in onderdeel 8.5.2:

  • 1º.

   de eerste volzin van de tweede alinea wordt als volgt gelezen:

   Afhankelijk van het beladen gewicht van de voertuigen, waarvan bij de verlening van de bouwvergunning of de omgevingsvergunning is uitgegaan, moet voor deze belastingen zijn aangehouden, en

  • 2º.

   de eerste volzin van het derde aandachtstreepje wordt als volgt gelezen:

   De belasting moet zijn bepaald op basis van het zwaarst mogelijke voertuig dat van de garage gebruik maakt, en

 • o.

  In onderdeel 8.7.1.4 van deze norm wordt γ m = 1,3 gelezen als γ m = 1,1 ingeval de hoogteligging van het dak, en de afmetingen en de hoogteligging van de noodafvoeren als beschreven in onderdeel 8.7.1.3 in-situ zijn gemeten;

 • p.

  in onderdeel 8.8.2 van deze norm wordt de eerste volzin als volgt gelezen:

  De belastingen die optreden als gevolg van temperatuurvariaties moeten zijn gebaseerd op de grootte van de optredende temperatuurvariaties, zij het dat ten minste moet zijn gerekend op temperaturen volgens tabel 12.

2.

Bij verbouw van een bouwwerk geen gebouw zijnde als bedoeld in artikel 2.4a van het besluit, is artikel 4.15, tweede lid, van toepassing.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties