Bouwbesluit Online 2012

Hoofdstuk 4. Scheiden bouw- en sloopafval

Artikel 4.1

Lid 1.

Onverminderd artikel 1.29, tweede lid, van het besluit worden de categorie├źn bouw- en sloopafval als bedoeld in artikel 8.9 van het besluit ten minste gescheiden in de volgende fracties:

a.als gevaarlijk aangeduide afvalstoffen als bedoeld in hoofdstuk 17 van de afvalstoffenlijst bedoeld in de Regeling Europese afvalstoffenlijst, voor zover deze stoffen niet in de onderdelen b tot en met j van dit lid zijn opgenomen;
b.teerhoudende dakbedekking, al dan niet met dakbeschot;
c.teerhoudend asfalt;
d.bitumineuze dakbedekking, al dan niet met dakbeschot;
e.niet-teerhoudend asfalt;
f.vlakglas, al dan niet met kozijn;
g.gipsblokken en gipsplaatmateriaal;
h.dakgrind;
i.armaturen;
j.gasontladingslampen.

Lid 2.

Gevaarlijke stoffen als bedoeld in het eerste lid, onder a, worden niet gemengd of gescheiden.

Lid 3.

De fracties, bedoeld in het eerste lid, worden op het bouw- of sloopterrein gescheiden gehouden en gescheiden afgevoerd.

Lid 4.

Het eerste lid, onder d tot en met j, en het derde lid zijn niet van toepassing voor zover de hoeveelheid afval van de betreffende fractie minder dan 1 m3 bedraagt.

Lid 5.

In afwijking van het derde lid kunnen de fracties op een andere locatie worden gescheiden voor zover scheiding op het bouw- of sloopterrein naar oordeel van het bevoegd gezag redelijkerwijs niet mogelijk is.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties