Bouwbesluit Online 2012

Hoofdstuk 5B. Kwaliteitsborging voor het bouwen

Artikel 5.14Opleiding, kennis en ervaring kwaliteitsborger

Lid 1.

De in een instrument voor kwaliteitsborging beschreven eisen over de opleiding en ervaring, bedoeld in artikel 1.47 van het besluit, omvatten voor de kwaliteitsborging van bouwwerken onder gevolgklasse 1 ten minste:

a.voor werkzaamheden in het kader van risicobeoordelingen, het vaststellen van borgings-plannen en de algemene coördinatie bij kwaliteitsborging:
1°. een diploma op HBO-niveau;
2°. kennis van de inhoud en systematiek van het besluit; en
3°. drie jaar werkervaring als leidinggevende met:
 • het coördineren en organiseren van projecten;
 • het uitvoeren van risicobeoordelingen van bouwplannen;
 • het vaststellen van borgingsplannen; en
 • het controleren en beoordelen van bouwplannen aan de algemene bepalingen voor bouwwerken en de regels voor bruikbaarheid van het besluit;
b.voor werkzaamheden in het kader van constructieve veiligheid:
1°. een diploma op HBO-niveau;
2°. kennis van het besluit met betrekking tot de regels voor constructieve veiligheid; en
3°. drie jaar werkervaring met het controleren en beoordelen van:
 • constructies op het voldoen aan de regels voor constructieve veiligheid van het besluit;
 • constructietekeningen en -berekeningen, inclusief de schematisering en de toegepaste rekenmethoden; en
 • constructieve bouwmaterialen;
c.voor werkzaamheden in het kader van brandveiligheid:
1°. een diploma op HBO-niveau;
2°. kennis van het besluit met betrekking tot de regels voor brandveiligheid; en
3°. vijf jaar werkervaring met het controleren en beoordelen van bouwplannen op het voldoen aan de regels voor brandveiligheid van het besluit;
d.voor werkzaamheden in het kader van bouwfysica:
1°. een diploma op MBO4-niveau;
2°. kennis van het besluit over de regels voor gezondheid, energiezuinigheid en milieu; en
3°. drie jaar werkervaring met het controleren en beoordelen van:
 • bouwplannen op het voldoen aan de regels voor gezondheid van het besluit;
 • bouwplannen op het voldoen aan de regels voor energiezuinigheid en milieu van het besluit; en
 • gelijkwaardige oplossingen in het kader van gezondheid, energiezuinigheid en milieu;
e.voor werkzaamheden in het kader van installaties:
1°. een diploma op MBO4-niveau;
2°. kennis van het besluit over de regels voor installaties; en
3°. drie jaar werkervaring met het controleren en beoordelen van:
 • installaties op het voldoen aan de regels van het besluit; en
 • gelijkwaardige oplossingen in het kader installaties;
f.voor werkzaamheden in het kader van controle op de bouw:
1°. een diploma op MBO4-niveau;
2°. kennis van het besluit; en
3°. drie jaar werkervaring met het tijdens de uitvoering controleren en beoordelen van bouwplannen op het voldoen aan de regels van het besluit.

Lid 2.

Aan de in het eerste lid beschreven eisen is ook voldaan als door ervaring een aantoonbaar gelijkwaardig kennisniveau is verkregen.

Lid 3.

Het instrument voor kwaliteitsborging schrijft voor dat uitvoerenden van werkzaamheden in het kader van kwaliteitsborging:

1°. beschikken over actuele kennis van het besluit; en
2°. zich ten minste iedere twee jaar bijscholen op de deelgebieden, bedoeld in het eerste lid

Artikel 5.15Administratieve organisatie kwaliteitsborger

Het instrument voor kwaliteitsborging schrijft voor dat alle gegevens en bescheiden over de werkzaamheden van de kwaliteitsborging van een project ten minste zeven jaar na het afgeven van een verklaring als bedoeld in artikel 1.50, tweede lid, van het besluit door de kwaliteitsborger worden bewaard.

Artikel 5.16Informatieverstrekking kwaliteitsborger aan instrumentaanbieder

Lid 1.

Het instrument voor kwaliteitsborging beschrijft dat de projectgegevens die de kwaliteitsborger aan een instrumentaanbieder verstrekt, ten minste omvatten:

a.de projectnaam en de locatie;
b.de gevolgklasse en het type bouwwerk;
c.een beknopte beschrijving van het bouwwerk
d.de lokale of kadastrale aanduiding van het bouwwerk;
e.de projectplanning met ten minste de begindatum en de einddatum van de bouwwerk-zaamheden; en
f.een beschrijving van de onafhankelijke positie van de kwaliteitsborger ten opzichte van de te borgen bouwactiviteit.

Lid 2.

Het instrument voor kwaliteitsborging beschrijft dat de in het eerste lid, genoemde gegevens en bescheiden uiterlijk twee dagen voor het begin van de bouwwerkzaamheden worden verstrekt.

Lid 3.

Het instrument voor kwaliteitsborging schrijft voor dat na afronding van elk project ten minste wordt verstrekt:

a.het geactualiseerde borgingsplan, met inbegrip van de risicobeoordeling; en
b.de verklaring, bedoeld in artikel 1.50, tweede lid, van het besluit.

Artikel 5.17Formulier verklaring kwaliteitsborger

Het formulier voor de verklaring, bedoeld in artikel 1.50, vierde lid, van het besluit, is opgenomen in bijlage IX.

Artikel 5.18Formulier aanvraag toelating instrument

De gegevens en bescheiden, bedoeld in artikel 1.52, eerste lid, van het besluit, zijn opgenomen in bijlage X.

Artikel 5.19Verdeelsleutel en doorberekenen toezichtkosten

Lid 1.

De bijdrage per instrumentaanbieder voor de toezichtkosten van de toelatingsorganisatie wordt berekend als volgt:

a.per instrument wordt een variabele bijdrage in rekening gebracht, gebaseerd op het aantal keren dat het instrument per gevolgklasse wordt toegepast, waarbij onderscheid wordt gemaakt in een bedrag per woning en een bedrag per overig bouwwerk; en
b.als peildatum voor het aantal projecten geldt de begindatum van de bouwwerkzaamheden, zoals door de instrumentaanbieder gemeld aan de toelatingsorganisatie.

Lid 2.

De variabele marktbijdrage, bedoeld in het eerste lid, onder a, wordt per instrumentaanbieder vastgesteld door middel van de volgende formule, waarbij wordt verstaan onder:

marktbijdrage toezichtskosten per instrument

Afbeelding
gk: gevolgklasse;
B: totale toezichtkosten toelatingsorganisatie;
W: totaal aantal woningen per gevolgklasse, zoals door de instrumentaanbieder gemeld aan de toelatingsorganisatie; en
P: totaal aantal utiliteitsbouw plus infrastructuurprojecten per gevolgklasse, zoals door de instrumentaanbieder gemeld aan de toelatingsorganisatie.
Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties