Bouwbesluit Online 2012

Hoofdstuk 3. Gezondheid, energiezuinigheid en milieu

Artikel 3.1

Waar in artikel 5.9 van het besluit wordt verwezen naar de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken is bedoeld de Berekeningswijze voor het bepalen van de milieuprestatie van gebouwen en GWW-werken gedurende hun gehele levensduur, gebaseerd op de levenscyclusanalysemethode (LCA-CML2) van 1 november 2011.

Artikel 3.2

Van een ingrijpende renovatie als bedoeld in artikel 5.6, vierde lid, van het besluit is sprake wanneer meer dan 25% van de oppervlakte van de gebouwschil, bepaald volgens ISSO 75.1, uitgave juli 2014, wordt vernieuwd, veranderd of vergroot en deze vernieuwing, verandering of vergroting de integrale gebouwschil betreft.

Artikel 3.2 a

De technische, functionele en economische haalbaarheid van het gebruik van een energie-infrastructuur op gebiedsniveau, als bedoeld in artikel 5.2, vierde lid, van het besluit, wordt bij de bepaling van de energieprestatiecoëfficiënt vastgelegd in de als bijlage IV bij deze regeling gevoegde checklist.

Artikel 3.3

Het in artikel 6.55 van het besluit bedoelde systeemrendement wordt bepaald op basis van de als bijlage III bij deze regeling opgenomen rekenmethodiek.

Artikel 3.4

De gemiddelde warmtedoorgangscoëfficiënt als bedoeld in artikel 5.3, zesde lid, van het besluit wordt berekend door:

Afbeelding

waarin:

x = het aantal ramen, deuren en kozijnen van een bouwwerk
Un = de warmtedoorgangscoëfficiënt van een raam, deur of kozijn bepaald volgens NEN 1068
An = het geprojecteerde oppervlak van een raam, deur of kozijn bepaald volgens NEN 1068
At = het totale geprojecteerde oppervlak van alle ramen, deuren en kozijnen van een bouwwerk

Artikel 3.5

Een kooldioxidemeter als bedoeld in artikel 7.23 van het besluit voldoet aan het volgende:

a.functioneert continu op de gangbare elektrische netspanning en een tijdelijke onderbreking van de elektrische aansluiting verstoort de ingestelde signaalniveaus niet;
b.kalibreert zichzelf automatisch;
c.heeft ten minste een CO2-meetfunctie met:
1.een meetbereik van tenminste 300 tot 5.000 ppm;
2.een bedrijfstemperatuur van 0 – 50 ˚C;
3.een nauwkeurigheid in temperatuurbereik van +15 tot + 35 ˚C:bij CO2 van 300-1.000 ppm : < 10% van meetwaarde enbij CO2 van 1.000-5.000 ppm : < 100 ppm;
4.een resolutie van 1 ppm;
d.waarschuwt bijtijds voor ventilatieproblemen door middel van een duidelijke indicatie betreffende de mate waarin een vertrek wordt geventileerd;
e.heeft 3 signaalniveaus met een eigen kleurcode:
1.CO2-concentratie van minder dan 1.000 ppm;
2.CO2-concentratie van 1.001 t/m 1.400 ppm;
3.CO2-concentratie van 1.401 ppm en hoger;
f.de CO2-concentratie moet afleesbaar zijn op een duidelijk display, waarbij de hoogte van cijfers en letters in het display minimaal 8 mm bedraagt.
Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties