Bouwbesluit Online 2012


2.1.1. Uitgangspunten voor de voorschriften

Het voorliggende besluit bevat de minimum bouwtechnische en woon- of inrichtingstechnische voorschriften waaraan een bouwwerk, publiekrechtelijk gezien, moet voldoen, wil, wat deze voorschriften betreft, voor het bouwen daarvan bouwvergunning kunnen worden verleend, alsmede de minimum voorschriften waaraan een bestaand bouwwerk moet voldoen. Bouwtechnische voorschriften zijn voorschriften die aangeven op welke wijze de constructie van een bouwwerk moet worden gemaakt en waaraan de daarin aangebrachte technische voorzieningen moeten voldoen. Tot deze voorschriften worden ook bouwfysische voorschriften en brandveiligheidsvoorschriften gerekend. De voorschriften met betrekking tot de energiezuinigheid behoren tot de bouwfysische eisen. De bouwtechnische voorschriften houden dan ook hoofdzakelijk verband met de veiligheid en de gezondheid van gebruikers van bouwwerken, alsmede met, wat gebouwen betreft, een zuinig gebruik van energie. Onder woon- of inrichtingstechnische voorschriften worden begrepen voorschriften die afmetingen respectievelijk oppervlakten van ruimten van gebouwen geven, alsmede voorschriften omtrent de situering en inrichting van die ruimten. Deze voorschriften hebben dan ook voornamelijk betrekking op de bruikbaarheid van een gebouw.

Gelet op het vorenstaande is in artikel 2 van de Woningwet bepaald dat de voorschriften van het onderhavige besluit moeten zijn te herleiden tot de uitgangspunten: veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu (duurzaam bouwen). In de wet is evenwel wat de toepasselijkheid van die uitgangspunten betreft onderscheid gemaakt in de aard van het bouwwerk. Zo zijn alle vijf uitgangspunten van toepassing op te bouwen gebouwen en gelden voor bestaande gebouwen alleen de uitgangspunten veiligheid, gezondheid en bruikbaarheid. Voor de bestaande bouw zijn dan ook in het onderhavige besluit geen voorschriften uit het oogpunt van energiezuinigheid gegeven. Zoals in de memorie van toelichting bij de herziene Woningwet is vermeld, zou het, uit het oogpunt van verworven rechten, immers te ver gaan te vergen dat bijvoorbeeld bestaande woningen en woongebouwen aan dergelijke voorschriften voldoen. De voorschriften voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn, overeenkomstig artikel 2 van de Woningwet, beperkt gebleven tot de uitgangspunten veiligheid, gezondheid en milieu.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties