Bouwbesluit Online 2012


Afdeling 2.26. Tunnelveiligheid

§ 2.26.1.Nieuwbouw

Artikel 2.216.

De functionele eis in het eerste lid van artikel 2.216 luidt dat een te bouwen bouwwerk weggebruikers een adequaat veiligheidsniveau biedt.

In de in het tweede lid bedoelde tabel is voor de gebruiksfunctie bouwwerk geen gebouw zijnde, een wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m, aangegeven dat aan de functionele eis van het eerste lid is voldaan door te voldoen aan artikel 2.217.

Onder een adequaat veiligheidsniveau wordt verstaan een veiligheidsniveau dat zowel voldoet aan de richtlijn tunnelveiligheid als aan het in Nederland reeds in de praktijk gebruikelijke veiligheidsniveau, voorzover dat uitgaat boven de richtlijn. Concreet betekent dit dat de voorschriften zowel gelden voor tunnels langer dan 250 m, als voor tunnels die geen deel uitmaken van het trans-Europese wegennet, en dat onder omstandigheden een hoger veiligheidsniveau dan in de richtlijn wordt voorgeschreven.

Artikel 2.217.

In artikel 2.217 is bepaald dat bij ministeriële regeling nadere voorschriften met betrekking tot de veiligheid van wegtunnels kunnen worden gegeven. Op grond van dit artikel wordt de Regeling Bouwbesluit 2003 gewijzigd. In een nieuw hoofdstuk 5 van die regeling zijn veiligheidseisen voor wegtunnels opgenomen. Er zijn met name voorschriften gegeven omtrent:

 • sterkte bij brand;
 • overbrugging van hoogteverschillen;
 • trap;
 • elektriciteits- en noodstroomvoorziening;
 • verlichting;
 • beperking van uitbreiding van brand;
 • beperking van verspreiding van rook;
 • vluchten binnen een rookcompartiment en subbrandcompartiment;
 • vluchtroutes;
 • inrichting van rookvrije vluchtroutes;
 • voorkoming en beperking van ongevallen bij brand;
 • bestrijding van brand;
 • luchtverversing van overige ruimten;
 • meterruimte;
 • inrichtingseisen.

Voorts gelden de niet in de wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2003 aangestuurde voorschriften van de gebruiksfunctie bouwwerk geen gebouw zijnde uit het Bouwbesluit 2003.

§ 2.26.2Bestaande bouw

Artikel 2.218.

Zie de toelichtingen op de artikelen van paragraaf 2.26.1 Nieuwbouw.

Omdat het redelijkerwijs niet mogelijk is, bij de inwerkingtreding van het wijzigingsbesluit met betrekking tot wegtunnels (Stb. 2006, 148), alle bestaande wegtunnels direct te laten voldoen, is hiervoor overeenkomstig de richtlijn ook een overgangsbepaling opgenomen. Bestaande wegtunnels behoeven pas op 1 mei 2014 aan de artikelen 2.218 en 2.219 van het Bouwbesluit 2003 en aan de wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2003 te voldoen. In de richtlijn is opgenomen dat Nederland voor 1 mei 2007 een verslag bij de Europese Commissie moet indienen waaruit blijkt welke maatregelen gepland zijn om alle bestaande wegtunnels op 1 mei 2014 aan deze voorschriften te laten voldoen. Op deze wijze kunnen de eventueel noodzakelijke wijzigingen aan bestaande tunnels goed worden voorbereid.

Artikel 2.219.

Zie de toelichtingen op de artikelen van paragraaf 2.26.1 Nieuwbouw.

Omdat het redelijkerwijs niet mogelijk is, bij de inwerkingtreding van het wijzigingsbesluit met betrekking tot wegtunnels (Stb. 2006, 148), alle bestaande wegtunnels direct te laten voldoen, is hiervoor overeenkomstig de richtlijn ook een overgangsbepaling opgenomen. Bestaande wegtunnels behoeven pas op 1 mei 2014 aan de artikelen 2.218 en 2.219 van het Bouwbesluit 2003 en aan de wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2003 te voldoen. In de richtlijn is opgenomen dat Nederland voor 1 mei 2007 een verslag bij de Europese Commissie moet indienen waaruit blijkt welke maatregelen gepland zijn om alle bestaande wegtunnels op 1 mei 2014 aan deze voorschriften te laten voldoen. Op deze wijze kunnen de eventueel noodzakelijke wijzigingen aan bestaande tunnels goed worden voorbereid.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties