Bouwbesluit Online 2012

Paragraaf 1.1. Begripsbepalingen

Artikel 1.1

In deze regeling wordt verstaan onder:

aangemelde instantie: instantie als bedoeld in artikel 39 van de verordening bouwproducten; aanmeldende autoriteit: autoriteit als bedoeld in artikel 40 van de verordening bouwproducten; bedreigd subbrandcompartiment: subbrandcompartiment waarin een brand begint; besluit: Bouwbesluit 2012; bijeenkomstgebouw: gebouw of gedeelte daarvan met uitsluitend een of meer bijeenkomstfuncties en nevenfuncties daarvan; celgebouw: gebouw of gedeelte daarvan met uitsluitend een of meer celfuncties en nevenfuncties daarvan; ISSO: publicatie van het Kennisinstituut voor de Installatiesector; minister: Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; technische beoordelingsinstantie: instantie als bedoeld in artikel 29 van de verordening bouwproducten; veiligheidsafstand: aanwezige loodrechte afstand tussen het wateroppervlak en het laagste punt van de ingedompelde zijde waarboven een drijvend bouwwerk niet meer waterdicht is, bepaald volgens NEN 2778.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties