Bouwbesluit Online 2012


Artikel 5.13 Breedplaatvloeren

Lid 1.

De eigenaar of degene die uit anderen hoofde bevoegd is tot het daaraan treffen van voorzie-ningen onderzoekt of laat onderzoek uitvoeren naar de staat van gebouwen met breedplaat-vloeren waarin:

a.een vloer van een gebruiksgebied hoger dan 70 m boven het meetniveau ligt;
b.4 of meer bouwlagen zijn opgenomen met een gezondheidszorgfunctie met bedgebied, een celfunctie of een woonfunctie voor 24 uurs-zorg, of;
c.een bijeenkomstfunctie, winkelfunctie, sportfunctie of onderwijsfunctie is opgenomen, die geen nevengebruiksfunctie is, en waarbij in geval van bezwijken van een breedplaatvloer meer dan 500 personen gelijktijdig gevaar kunnen lopen.

Lid 2.

Het eerste lid is niet van toepassing op gebouwen die voor 1 januari 2000 gereed zijn gemeld.

Lid 3.

Het eerste lid, onderdeel a, is niet van toepassing op de gedeelten van een gebouw met uitsluitend woonfuncties of nevenfuncties daarvan, anders dan een overige gebruiksfunctie voor het stallen van motorvoertuigen.

Lid 4.

Het onderzoek wordt uitgevoerd overeenkomstig het Stappenplan beoordeling bestaande gebouwen met breedplaatvloeren van 20 mei 2019 zoals gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving/documenten/publicaties/2019/05/22/stappenplan-beoordeling-bestaande-gebouwen-met-breedplaatvloeren.

Lid 5.

De uitkomsten van dit onderzoek worden voor 1 april 2021 in een rapport vastgelegd.

Lid 6.

Met een in dit artikel bedoeld onderzoek en rapport worden gelijkgesteld een ander onderzoek en rapport dat naar het oordeel van het bevoegd gezag aantoont dat de constructieve veiligheid van de breedplaatvloeren in het gebouw voldoet aan het gestelde in paragraaf 2.1.2 van het besluit.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties