Bouwbesluit Online 2012


Afdeling 3.16. Beperking van het kunnen binnendringen van uit de grond afkomstige schadelijke stoffen of straling, nieuwbouw

Artikel 3.110.

Het eerste lid geeft de functionele eis voor de beperking van het kunnen binnendringen van uit de grond afkomstige schadelijke stoffen of straling.

De tabel van het tweede lid wijst per gebruiksfunctie de voorschriften aan die van toepassing zijn op die gebruiksfunctie. Door aan die voorschriften te voldoen, wordt aan de functionele eis van het eerste lid voldaan.

Voor de industriefunctie, ‘overige gebruiksfunctie’ en ‘bouwwerk, geen gebouw zijnde’ wijst de tabel van het tweede lid geen enkel voorschrift aan. Het derde lid bepaalt dat de functionele eis op deze gebruiksfuncties niet van toepassing is.

Artikel 3.111.

Dit artikel verleent de bevoegdheid om bij ministeriële regeling eisen te stellen aan scheidingsconstructies met de grond en met de kruipruimte. Tot dusverre is van deze bevoegdheid geen gebruik gemaakt. Bij het stellen van regels kan bijvoorbeeld worden gedacht aan uit de bodem afkomstig radon dat als carcinogeen is aangemerkt. Studies daaromtrent zijn nog gaande. Daarbij kan dan tevens rekening worden gehouden met een te verwachten EEG-richtlijn op dit punt. De problematiek met betrekking tot de blootstelling aan radon heeft de nadrukkelijke aandacht van de Commissie van de Europese Gemeenschappen, hetgeen onder meer blijkt uit haar aanbeveling van 21 februari 1990 inzake de bescherming van de bevolking tegen blootstelling aan radon binnenshuis (90/143/Euratom, PbEG L 80).

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties