Bouwbesluit Online 2012

Artikel 3a.7 Bijscholing deskundigen

Lid 1.

De minister verlengt de geldigheidsduur van een diploma met vijf jaar wanneer een deskun-dige op grond van een bijscholingsexamen voldoet aan de in bijlage VI bij deze regeling opgenomen eisen.

Lid 2.

Op de in het eerste lid bedoelde verlenging zijn de artikelen 3a.4 tot en met 3a.6 van overeen-komstige toepassing.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties