Bouwbesluit Online 2012

Lid 1.

De minister verlengt de geldigheidsduur van een diploma met vijf jaar wanneer een deskun-dige op grond van een bijscholingsexamen voldoet aan de in bijlage VI bij deze regeling opgenomen eisen.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties