Bouwbesluit Online 2012

Paragraaf 5.1. Nieuwbouw

Artikel 5.1.NEN 1006

Bij toepassing van NEN 1006 zijn alleen de onderdelen van toepassing die technische voorschriften uit oogpunt van gezondheid bevatten over een voorziening voor drinkwater of warmwater.

Artikel 5.1aNEN 1010

Bij toepassing van NEN 1010 zijn alleen de onderdelen van toepassing die technische voorschriften uit oogpunt van veiligheid bevatten over een voorziening voor elektriciteit.

Artikel 5.2.NEN 1087

Lid 1.

Waar in artikel 3.29 van het besluit wordt verwezen naar NEN 1087 is bedoeld de hoofdstukken 5 en 8 van die norm.

Lid 2.

Waar in artikel 3.50, tweede lid, van het besluit wordt verwezen naar NEN 1087 is bedoeld de onderdelen 5.1 en 5.3 van die norm.

Artikel 5.3. NEN 2057

Bij de toepassing van NEN 2057 geldt het volgende:

In vergelijking (1) in hoofdstuk 4 van NEN 2057 wordt ‘A e,i = A d,i x C b,i x C u,i x C LTA’ gelezen als:

A e,i = A d,i x C b,i x C u,i.

Artikel 5.3a.NEN 2535 en NEN 2575

Bij de toepassing van NEN 2535 en NEN 2575 is het in die normen bedoelde akkoord van de bevoegde autoriteit verkregen met een vergunning voor het bouwen of voor brandveilig gebruik of een melding als bedoeld in artikel 1.18, eerste lid, van het besluit.

Artikel 5.4.NEN 2654-1

Waar in artikel 6.20, zevende en achtste lid, van het besluit wordt verwezen naar NEN 2654-1 zijn bedoeld de onderdelen 5 en 6 van die norm.

Artikel 5.5.NEN 2654-2

Waar in artikel 6.23, derde en vijfde lid, van het besluit wordt verwezen naar NEN 2654-2 zijn bedoeld de onderdelen 5, 6 en 7 van die norm.

Artikel 5.6.NEN 2757

Waar in de artikelen 3.50, 3.53 en 3.54 van het besluit wordt verwezen naar NEN 2757 is bedoeld:

a.NEN 2757-1 voor verbrandingsinstallaties met een belasting kleiner dan of gelijk aan 130 kW op bovenwaarde, en
b.NEN 2757-2 voor verbrandingsinstallaties met een belasting groter dan 130 kW op bovenwaarde.

Artikel 5.7.NEN 5077

Bij toepassing van NEN 5077 geldt dat in afwijking van tabel 6 de standen van de ventilatieopeningen en van de mechanische ventilatie alle ’open’ respectievelijk ‘aan’ zijn.

Artikel 5.8.NEN 7120

Bij de toepassing van NEN 7120 gelden voor de in onderdeel 5.3.2 opgenomen formule de volgende waarden voor de correctiefactor C EPC;mn;U/W:

Gebruiksfunctie C EPC;mn;U/W
1 Woonfunctie
a woonwagen 0,99
b andere woonfunctie 1,10
2 Bijeenkomstfunctie 0,73
3 Celfunctie 0,98
4 Gezondheidszorgfunctie
a met bedgebied 1,17
b andere gezondheidszorgfunctie 0,98
6 Kantoorfunctie 1,05
7 Logiesfunctie
a logiesfunctie in logiesgebouw 0,90
b logiesfunctie niet in logiesgebouw 0,88
8 Onderwijsfunctie 1,44
9 Sportfunctie 0,86
10 Winkelfunctie 0,85

Artikel 5.8a.NEN-EN 1838

Waar in artikel 6.24, eerste en vierde lid, van het besluit wordt verwezen naar NEN-EN 1838 is bedoeld artikel 5.4.5 van die norm.

Artikel 5.8b.NEN-EN 1990

Bij toepassing van NEN-EN 1990 wordt tabel NB. 1- 2.1 gelezen als:

Ontwerplevensduur Toepassing
Klasse Jaren
1A 5

Tijdelijke bouwwerken, anders dan een woonfunctie:

waarbij de termijn genoemd in de omgevingsvergunning als bedoeld in het eerste lid van art 5.16 van het Besluit omgevingsrecht niet langer is dan 5 jaar of

die vergunningsvrij zijn voor de activiteit bouwen als bedoeld in bijlage II van het Besluit omgevingsrecht.

Voor bouwwerken in gevolgklasse CC2 of CC3: binnen deze klasse moeten de in rekening te brengen belastingen zijn gebaseerd op een referentieperiode van 15 jaar. Voor CC1 is dit 5 jaar.

1B 15 Tijdelijke bouwwerken, anders dan de bouwwerken die vallen in klasse 1A.
2 15

Constructies en bouwwerken voor landbouw en tuinbouw en soortgelijke toepassingen, uitsluitend voor productiedoeleinden, waarbij het aantal personen dat in het gebouw aanwezig is, beperkt is;

Industriebouwwerken, al dan niet tijdelijk, met 1 of 2 bouwlagen.

3 50 Bouwwerken anders dan bedoeld onder 1A, 1B en 2.
4 100 Monumentale bouwwerken. De beslissing om een bouwwerk als monumentaal aan te merken is ter beoordeling van de opdrachtgever.
Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties